10 millioner til rusarbeid

0
163

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre helhetlige og sammenhengende (sømløse) bruker- og pasientforløp gjennom å styrke samarbeidet mellom kommunene og institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) om inneliggende og utskrivningsklare pasienter.

Tilskuddsmidlene lyses ut med forbehold om Helse- og omsorgsdepartementets godkjenning av regelverk for ordningen.

Tilskuddsordningen ses i sammenheng med kommende opptrappingsplan for rusfeltet, veileder for lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid, “Sammen om Mestring” IS-2076, Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser, Nasjonal overdosestrategi, Nasjonal strategi for boligsosial arbeid «Bolig for velferd”,  kommende retningslinje for rusbehandling  samt øvrige tilskuddsordninger innen rusfeltet.

Søknadsfristen er satt til 27. oktober.

Regelverk (pdf, 135kb)

Mål for ordningen

Mål for tilskuddsordningen er å etablere og styrke forpliktende samarbeid mellom kommuner og helseforetak om pasienter i rusbehandling for å sikre helhetlige og sammenhengende (sømløse) bruker- og pasientforløp.

Målgruppe

Utskrivningsklare pasienter, pasienter som venter på døgnbehandlingsplass i TSB, pasienter i døgnbehandling og pasienter som avbryter behandling eller utskrives før avtalt tid.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.