50.000 ledige timer kan kutte kø

0
237

– Å utnytte ledig kapasitet ved private sykehus kunne spart samfunnet for mange penger hvert år. Mennesker, som kunne vært i jobb, er ikke er det, og folk lider unødvendig, sier Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service

NHO Service har private sykehus som medlem. Organisasjonen har foretatt intervjuer med de største private sykehusene og innhentet data via hjemmesider, mail og telefoner til de øvrige for å beregne ledig kapasitet. Den ledige kapasiteten i private sykehus tilsvarer 50 000 operasjonstimer pr. år.

Det er i dag 10 private sykehus som har avtaler om levering av ulike operasjoner til Helseforetakene. Disse har en kapasitet på minst 134.000 timer på sine operasjonsstuer årlig hvorav ca. 37 % er ubenyttet. Dette tilsvarer ca. 50.000 ledige timer årlig. I tillegg kommer den ledige kapasiteten i private sykehus som har godkjenning/konsesjon men ikke offentlige avtaler, som det ikke er tatt høyde for i notatet. Deres kapasitet kommer i tillegg.

Dersom man ser på hva denne ledige kapasiteten kunne benyttes til, så tilsvarer dette et sted mellom 17.000 og 200.000 behandlinger, avhengig av kompleksitet og tidsbruk på behandlingene man ønsker utført. Eksempelvis kan den ledige kapasiteten uttrykkes som at man kan tilby 25.000 personer dagkirugiske inngrep med en varighet på 2 timer. De 50.000 ledige timene på private operasjonssaler kan alternativt forstås som muligheten til å gjennomføre 50.000 mindre operasjoner på 1 time

I beregningen av den ledige kapasiteten til de private sykehusene har vi lagt til grunn at det arbeides ett skift, fem dager i uken, 48 uker i året. En full utnyttelse av kapasiteten forutsetter to skift daglig, syv dager i uken. Legger vi til grunn to skift, slik man gjorde da man tok unna sykehuskøer ved å ta i bruk de private i 2003-2004, tilsvarer den ledige kapasiteten 290.000 timer.

NHO Service har estimert at den ledige kapasiteten kunne brukes til å ta unna 60.800 mindre og større operasjoner. Kostnadene tilknyttet dette er anslått å være i underkant av 1,3 mrd. kr.

For å ta unna hele sykehuskøen må det et felles løft til, her kan de private sykehusene bidra med sin ledige kapasitet.

Av de om lag 240.000 som står i sykehuskø, er det estimert at i overkant av 30.000 er langtidssykemeldte i arbeidsfør alder. NHO Service har sett på hva det ville bety å redusere ventetiden fra et snitt på 10 uker til 2 uker som de private aktørene ligger på. Våre beregninger indikerer en samfunnsøkonomisk besparelse på over 2 mrd. kr. Disse midlene oppstår gjennom å få andelen av de i kø som mottar sykelønn (estimert til ca. 13 % av de ventende) raskere tilbake i jobb. Fordi arbeidsgiver betaler de første 16 dagene med sykelønn er det offentliges besparelse ca. 1,5 mrd. om man hadde klart å redusere ventetidene med 8 uker. I tillegg kommer en økonomisk gevinst i at de private sykehusene har lavere enhetskostnader enn sine offentlige motstykker for flere av operasjonene de i køen venter på. Fordi det er ukjent hvilke diagnoser de i kø har og hvilken behandling de venter på må beregningene sees som grove anslag.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.