Akademikerne krever lokalt oppgjør

0
295

 

Årets lønnsoppgjør i Oslo kommune ble innledet i dag og skal være avsluttet innen 1. mai.
Oppgjøret er et såkalt mellomoppgjør der det forhandles om penger og ikke avtaletekster og
systemer.

– Vi forventer et ansvarlig oppgjør i Oslo, om lag på linje med oppgjøret i privat sektor (ca.
2,7 %). Overhenget i Oslo er klart lavere enn i staten og i KS. Dermed har vi mer friske
midler å forhandle om. Den disponible økonomien må avsettes til lokale forhandlinger, sier
Graff.

Akademikerne mener at jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte
virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer
og gode tjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover og reduserer
presset på privatisering av kommunale tjenester.

– Dagens lønns- og forhandlingssystem er for sentralisert og tungrodd, og det er for mange
tidstyver. Resultatet er at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Det taper vi alle på.
Ved avtalerevisjonen neste år forventer jeg at kommunen tar grep og flytter lønnsdannelsen
fra Rådhuset og ut i virksomhetene der de vet hvor skoen trykker, slik resten av
kommunesektoren har gjort for lengst, sier Graff.

Han understreker at Oslo kommune er mangfoldig. Skolen, barnevernet, NAV, pleie og
omsorg, og plan- og bygningsetaten har svært ulike oppgaver og utfordringer. Dette
nødvendiggjør større innslag av skreddersøm, også i lønns- og personalpolitikken. Skal
kommunen lykkes med sine politiske ambisjoner, trengs det en ny og mye tydeligere
arbeidsgiverpolitikk.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.