Barn og unge beskyttes mot tobakk

0
178

– Standardiserte pakninger er innført i Australia, og erfaringene derfra er gode. Det er også på vei i flere europeiske land, blant annet Storbritannia og Irland. Å beskytte barn og unge mot tobakk er kjernen i norsk tobakkspolitikk. En rekke restriktive tiltak er innført, nå sist tobakksfri skoletid. Tiden er inne for å ta et nytt skritt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Med standardisert tobakkspakning menes lik utforming og format på merkingen av alle tobakkspakninger, slik at det ikke er tillatt med bruk av produsentenes egne logoer, varemerker, symboler, bilder, farger eller annen form for reklame. Emballasjen skal være ensfarget (brungrønn) og merkenavn skal være skrevet i en bestemt farge og ha en standardisert font, størrelse og stil.

Pakninger lokker unge

Røyking viser en nedadgående kurve i befolkningen, mens bruk av snus har vært sterkt økende blant unge, også blant unge kvinner. Tobakksskadeloven har et langsiktig mål om et tobakksfritt samfunn. For å nå målet er det avgjørende å redusere tobakkens tiltrekningskraft på barn og unge. De fleste som begynner med tobakk er mindreårige, og forskning viser at de undervurderer risikoen for å bli avhengige.

Tobakkspakkens utseende er en viktig faktor for å tiltrekke seg nye brukergrupper, spesielt unge og kvinner.  Den sterke økningen i snusbruk blant unge har kommet samtidig som at produsentene har introdusert nye bokser og smakstilsetninger. I 2014 var det rundt 100 snustyper i Norge, mot cirka 40 sigarettyper.

– Vi ser at industrien legger til rette for produkter som appellerer til unge. Innpakning av tobakksvarer er en av de siste formene for tobakksreklame i Norge, sier helsedirektøren.

Guldvog påpeker at tobakksprodukter er i en særstilling og skiller seg klart fra andre lovlige produkter. Tobakksvarer er, i motsetning til for eksempel usunn mat og alkohol, helseskadelig uansett bruk.

I tråd med tobakkskonvensjonen

Norge var det første landet i verden som undertegnet WHOs tobakkskonvensjon (FCTC), som 180 land nå har sluttet seg til.  Konvensjonen stiller krav til hvordan tobakksprodukter skal pakkes og merkes, og anbefaler landene å gjøre tobakkspakkene mindre attraktive. Et nytt EU-direktiv presiserer at medlemsstatene ikke skal hindres i å innføre slik lovgivning.

– Vi har forpliktet oss internasjonalt til å redusere all tobakksbruk for å forebygge store folkesykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft, sier helsedirektøren.

Dette er standardisert innpakning

 • Tobakkspakkene har lik farge og tilnærmet lik utforming. Røykpakker og snusbokser skal være brungrønne og ha lik skrifttype og merking.
 • Produsentenes egne logoer, symboler, bilder, farger eller annen form for reklame er ikke tillatt.
 • Undersøkelser viser at pakningsdesign fungerer som reklame og er viktig for å tiltrekke seg nye brukere, spesielt unge.
 • Standardiserte tobakkspakninger ble innført i Australia i 2012, er under innføring i Storbritannia, Irland og New Zealand, og vurderes innført i Finland og Frankrike.
 • Helseadvarslene på røykpakker vil uansett bli større som følge av et EU-direktiv som trer i kraft mai 2016. Helseadvarsel med bilde og tekst skal dekke minst 65 prosent av pakkens forside og like mye av baksiden.
Dette viser forskning om standardisert innpakning
 • Forskning viser at design på røykpakker bidrar til å gi et feilaktig inntrykk av at noen produkter er mindre helseskadelige enn de faktisk er.
 • Standardiserte pakker blir vurdert som mindre attraktive enn tilsvarende pakker med logo og merkevaredesign, spesielt av unge.  De blir også vurdert å inneholde et produkt med dårligere kvalitet og dårligere smak.
 • Det er indikasjoner på at helseadvarslene blir mer synlige med standardisert innpakning.
 • Standardisert innpakning kan forsterke negative følelser knyttet til røyking og bidra til at flere ønsker å slutte.
 • Studier etter innføringen i Australia viser at standardisert innpakning har effekt på holdninger til røyking, at det ikke har ført til negative konsekvenser for salgsbransjen eller økning i ulovlig handel.
Fakta om ungdom og snus (kilde: Statistisk sentralbyrå)
 • Den daglige snusbruken i befolkningen har gått opp de siste årene, og det ser i hovedsak ut til å skyldes økningen blant unge.
 • Blant unge i alderen 16-24 år er det 18 prosent som sier at de snuser daglig. De 18 prosentene blant unge tilsvarer om lag 110 000 personer.
 • Det er 23 prosent som bruker snus daglig blant unge menn, og 12 prosent blant unge kvinner. I tillegg bruker 8 prosent snus av og til, 10 prosent av unge menn og 6 prosent av unge kvinner.
 • 9 prosent av den voksne befolkningen i Norge bruker snus daglig.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.