Nesten alle barn vaksinert

0
171

– Dette er svært gledelig, fordi barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen, sier Marianne Riise Bergsaker.

Hun forklarer at når de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, blir det få personer igjen som smitten kan spre seg til. Slik kan også de få som ikke er vaksinert, unngå å bli smittet. Dette kalles flokkbeskyttelse.  Men hvis antall uvaksinerte i en befolkning stiger kan sykdommene få fotfeste igjen. Derfor er det viktig med en jevnt høy vaksinasjonsdekning.

Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2013, dekningsstatistikk for de ulike vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.

Forekomst av sykdommene vi vaksinerer mot

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom i Norge omfattet i 2013 vaksine mot 10 forskjellige sykdommer: difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, infeksjon med Haemophilus influenzaetype b (Hib), pneumokokksykdom, meslinger, kusma, røde hunder og humant papillomavirus (HPV) som kan forårsake livmorhalskreft. Noen barn tilbys også vaksine mot tuberkulose og mot hepatitt B. Alle disse sykdommene kan være livstruende eller gi alvorlige følgetilstander.

Sammenlignet med tidligere år var det i 2013 en betydelig nedgang i forekomsten av kikhoste. Nedgangen i antall meldte tilfeller er jevnt fordelt på aldersgruppene, med minst nedgang i aldersgruppen 2–6 år. Halvparten av alle tilfellene var hos personer over 19 år. Nedgangen er sannsynligvis forbundet med naturlige variasjoner i forekomst. Det var meldt 63 sykehusinnleggelser som følge av sykdommen, hvorav 15 var barn under to år. Det var ikke meldt om noen dødsfall.

Det var som i 2012 fortsatt en noe høyere forekomst av kusma (35 tilfeller) sammenlignet med tidligere år.  Flesteparten av tilfellene var voksne personer og få av disse var vaksinert etter anbefalt vaksinasjonsregime.

Det har vært en økning i meldte tilfeller av tuberkulose de siste årene, med en foreløpig topp i 2013. Denne økningen har sammenheng med økt innvandring fra land med høy forekomst av tuberkulose. De fleste som får sykdom i dag ble smittet med sykdommen før ankomst til Norge. I forbindelse med et lokalt utbrudd på Østlandet hadde man i tillegg en liten topp blant norskfødt ungdom mellom 20–30 år.

For de andre sykdommene vi vaksinerer mot i barnevaksinasjonsprogrammet var det få eller ingen meldte tilfeller.  De fleste sykdomstilfellene var ikke vaksinert etter anbefalt vaksinasjonsprogram.

Endring i barnevaksinasjonsprogrammet 2013

Høsten 2013 ble vaksinasjonsprogrammet for 10. klassingene endret. Tilbudet om poliovaksine ble erstattet med tilbud om oppfriskningsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Oppfriskningsdosen ble blant annet innført for å redusere forekomsten av kikhoste blant ungdom mellom 10 og 19 år, som nå er den aldersgruppen med flest kikhostetilfeller i Norge. Verken vaksinasjon eller gjennomgått sykdom gir varig immunitet mot kikhoste. Da kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio ble innført i 2. klasse førte dette til lavere forekomst av kikhoste i den vaksinerte aldersgruppen.

Meldte bivirkninger

Man har gode overvåkingssystemer for å følge med på effekt og sikkerhet av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Antall meldte mistenkte bivirkninger er sammenlignbart med tidligere år, og som forventet, og gir ingen grunn til å endre på gjeldende anbefalinger om vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.