Ber Høie rydde opp i svak avtale

0
220
plastisk kirurgi
plastisk kirurgi

I sin årlige sykehustale advarte helse- og omsorgsminister Bent H. Høie mot at dagens skattefinansierte helsetjeneste vil falle fra som følge av at stadig flere velger å kjøpe seg fri fra offentlige helsekøer, eksempelvis gjennom private helseforsikringer som gir rask behandling hos private helseaktører. Lange ventetider på sykehusene får mye av skylden, noe som ifølge Høie skyldes effektivitets- og kapasitetsproblemer. Norges største sammenslutning av private sykehus og kirurgiske klinikker, Teres, er en av tjenesteleverandørene som har avtale med det offentlige om å ta deler av helsekøene. De mener dagens avtaler mellom offentlig og privat helsevesen, som skal sikre pasientene raskere behandling, er utilstrekkelige, og alt for dårlig kjent blant både sykehus og pasienter. De mener videre at helseministeren nå må rydde opp i avtalene, slik at de får den virkningen de var tiltenkt.

Ifølge Teres-sjef Erik Grefberg (bildet) ble de eksempelvis gjort oppmerksomme på en av de mest sentrale ordningene like før jul, nærmest ved en tilfeldighet. Dette gjelder den såkalte Avropsordningen, som trådte i kraft allerede 1. januar i fjor, og skulle gjøre det mulig for sykehusene å på en rask og ubyråkratisk måte be private aktører hjelpe seg ta unna køene på ulike inngrep innen eksempelvis ortopedi (benkirurgi).  Da Teres, etter å ha blitt gjort kjent med ordningen, forsøkte å følge opp overfor sykehusene i Helse Sør-øst’s område, viste det seg at ingen av sykehusene heller kjente til den.

 

–   Det er jo veldig beklagelig for pasientene som må stå flere måneder og kanskje til og med helt opp mot et år i kø, når man vet at de kunne kommet inn til operasjon hos oss over natten. Meningen med ordningen var at sykehusene selv skulle sørge for at pasientene ble henvist videre når de opplevde lange ventetider, men det har åpenbart ikke fungert så lenge pasientene og sykehusene har så dårlig kjennskap til ordningen, sier Grefberg.
For å undersøke situasjonen nærmere, ba Teres Norges største markedsanalyseinstitutt, Ipsos MMI, om å gjennomføre to landsrepresentative undersøkelser; I den første spurte de om respondentene kjente til «Raskere tilbake»-ordningen som kan gi dem behandling innen bare 7-10 dager, ved at de får komme inn til private aktører i stedet for å stå i kø på de offentlige sykehusene. 49 % svarte nei.

 

I den andre undersøkelsen spurte Teres igjen et landsrepresentativt utvalg, denne gangen litt mer generelt: Har du blitt gjort kjent med at det eksisterer avtaler mellom det offentlige helsevesen og private klinikker/

sykehus, som gjør at du i mange tilfeller kan komme raskere inn til konsultasjon og behandling? Her svarte 25 % nei.

 

Helse Sør-øst bekrefter i et skriv sendt til sykehusene og de private aktørene før jul, at avropsordningen har vært en skuffelse, og ikke har gitt den effekten som var ventet.

 

Les om avropsordningen her: http://www.helse-sorost.no/fagfolk_/temasider_/pasientsikkerhet_/Documents/Erfaringssamling%2022.%20oktober%202014/Beate%20Vik.pdf#search=avrop).

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.