Bifile kvinner får helseproblemer

0
341
Rapporten «Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge» viser at bifile kvinner skiller seg ut med blant annet dårligere generell helse, mer psykiske plager og mer skadelig alkoholbruk sammenliknet med lesbiske og heterofile kvinner.

Funnene viser tydelig at det trengs ekstra oppmerksomhet om bifile kvinners helse og livssituasjon, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Studien hviler på et solid empirisk grunnlag med bedre overførbarhet enn noe tidligere norsk forskningsprosjekt om helse blant lesbiske og bifile kvinner. Den baserer seg blant annet på helsedata fra en spørreundersøkelse som omfatter 197 lesbiske kvinner, 405 bifile kvinner og 979 heterofile kvinner.

De fleste lesbiske og bifile kvinnene har like god helse som heterofile kvinner. Rapporten viser imidlertid at selvmordstanker og selvmordsforsøk er mer utbredt blant lesbiske og bifile kvinner enn blant heterofile. Hele 19% av bifile kvinner og 12% av lesbiske kvinner svarer at de noen gang har forsøkt å ta sitt eget liv. Tilsvarende tall for heterofile kvinner i utvalget er 5%.

Bifile kvinner har dårligere selvvurdert helse, mer kronisk sykdom og fysisk funksjonsnedsettelse enn lesbiske og heterofile kvinner viser rapporten. Samtidig er det positive funnet at forholdene for lesbiske og heterofile kvinner er omtrent like på disse områdene.

I tillegg er det funn som tyder på at en del lesbiske kvinner er utsatt for belastninger som gir seg utslag i helseutfordringer, sier Trommald. Blant annet er psykiske plager alvorligere og mer utbredt blant bifile og lesbiske kvinner enn blant heterofile kvinner, og spesielt i yngre aldersgrupper.

Åpenhet om seksuell orientering overfor fastlegen er langt vanligere blant lesbiske kvinner (73 %) enn blant bifile kvinner (17%). Lesbiske er langt mer tilfredse enn bifile kvinner med sin seksuelle orientering. Lesbiske kvinner har lavere oppslutning om forebyggende kreftundersøkelser enn bifile og heterofile kvinner. Til gjengjeld har lesbiske kvinner svært lav forekomst av seksuelt overførbare infeksjoner.

Til slutt viser rapporten at tobakksbruk er mer utbredt blant bifile og lesbiske kvinner, med høyest andel røykere blant de bifile kvinnene og høyest andel snusbrukere blant de lesbiske kvinnene. Det siste gjelder særlig for de yngste aldersgruppene.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.