Færre går over tiden før fødselen

0
106
fødsel
Fldsler i Norge

2014-tallene fra medisinsk fødselsregister er tilgjengelige i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank. Tallene er foreløpige og kan endre seg noe da de enda ikke er helt ferdig kvalitetssikret. Endelig tall for 2014 blir publisert 18. november.

Fakta om fødsel

De foreløpige tallene gjelder følgende områder:

Antall fødsler: Det er registrert 59 937 fødsler i 2014. Dette er kun 44 færre fødsler enn året før, men over 3000 færre fødsler enn siste toppår som var i 2009.

Forholdet mellom gutter og jenter: Det blir født flest gutter (51,4 prosent av fødte). I 2014 var det kun Troms og Finnmark som hadde flere jentefødsler enn guttefødsler.

Tvillinger og trillinger: Andelen flerlinger fortsetter å falle og utgjør nå 1,6 prosent av fødslene. Andelen av flerlingefødsler begynte å stige på slutten av 1980-tallet og nådde toppen like etter år 2000 før det begynte å falle igjen. Man må tilbake til 1996 før man finner lavere andel flerlinger enn vi registrerte i 2014.

Alder førstegangsfødende: Gjennomsnittlig alder på førstegangsfødende fortsetter å øke og var 28,7 år i 2014. Høyeste gjennomsnittsalder på førstegangsfødende finner vi i Oslo med 30,8 år, mens den laveste er i Nord-Trøndelag med 26,3 år.

Dødfødsler: Dødfødselsraten var i 2014 på 4,4 dødfødte per 1000 totalt fødte. Dette er samme nivå som i 2008, mens raten i 2012 var den laveste som noen gang er registrert på 3,7.

Andelen som fødes etter fullgåtte svangerskap (terminfødte): 9 av 10 barn som fødes i Norge blir nå født innenfor det som Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer som terminfødte, det vil si en svangerskapsvarighet fra og med 37 uker og 0 dager til og med 41 uker og 6 dager.

Prosentandelen med terminfødte barn har økt fra 85 prosent i år 2000 til 91 prosent i 2014. Dette forklares av en lett reduksjon av premature fødsler, men enda mer av en markert nedgang i overtidsfødsler.

Andelen for tidlig fødte (premature) og overtidsfødsler: Andel premature fødsler, det vil si fødsler før uke 37, har falt til 5,6 prosent mot 6,4 prosent i år 2000. Til sammenlikning har det vært mer enn en halvering av overtidsfødsler fra 8,5 prosent i år 2000 til 3,6 prosent i 2014, se figur 1 nedenfor.

Diagram prematur- og overtidsfødsler

Figur 1.Andelen kvinner som går over tiden før fødselen har falt etter 2000. Diagrammet viser prosentandelen prematur- og overtidsfødsler 2000-2014. Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.

Barn av utenlandskfødte mødre: Andelen barn født av mødre som selv ikke er født i Norge har økt til 28 prosent i 2014. Tilsvarende andel var 17 prosent i år 2000.

I Helse Sør-Øst ble 31 prosent av barna i 2014 født av mødre som selv ikke var født i Norge. For Helse Vest var andelen 26 prosent, for Helse Midt 21 prosent og for Helse Nord 22 prosent, se figur 2 nedenfor. Av utenlandsfødte mødre som fødte i Norge i 2014, var flest fra Polen, fulgt av mødre fra Somalia, Sverige, Litauen, Filippinene og Irak.

Diagram mors fødeland

Figur 2. En økende andel barn fødes av mødre som er født utenfor Norge. Diagrammet viser prosentandelen barn født av utenlandskfødte mødre 2000-2014. Kilde: medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.