Flere akuttiltak for små barn

0
155

Dette framgår av en utredning  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

– Vi har sett en markant økning av omsorgsovertagelser og akuttiltak blant de yngste under tre år og de litt eldre barna på fire-fem år. Dette har bekymret oss, og denne rapporten gir en helhetlig anbefaling av hvordan vi mener tilbudet til utsatte sped- og småbarn og deres foreldre bør videreutvikles, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir

Analysene som er utarbeidet, viser at dagens tilbud til disse barna ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er knyttet svært høye samfunnsmessige kostnader til de barna som ikke er oppdaget tidlig og som skulle hatt hjelp fra barnevernet. God oppdagerkompetanse i kommuene og et tilpasset tjenstetilbud vil føre til at langt flere risikoutsatte sped- og småbarn og deres foreldre vil få nødvendig hjelp. Hvis anbefalingene i rapporten følges, vil framtidens tilbud gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 1,6 milliarder kroner, sett over et helt livsforløp for et årskull barn.

Det er i dag 19 sentre for foreldre og barn i Norge. Bufdirs rapport viser at det er stor variasjon i tilbudet og i det faglig innholdet i sentrene. – Vi foreslår at det gjøres en trinnvis implementering av anbefalingene i rapporten som innledes med en pilotering i et avgrenset geografisk område. Dette for å få mer kunnskap om behovet. På sikt foreslår vi å lovhjemle tilbudet, sier Mari Trommald i Bufdir.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.