Flere unge får hjerteinfarkt

0
185

heltid legercMens antallet akutte hjerteinfarkt har gått ned blant dem over 65 år, blir stadig flere nordmenn mellom 25 og 44 år lagt inn på sykehus med nye infarkt, viser den ferske Folkehelserapporten.

 • Hjerte- og karsykdom er den sykdomsgruppen som fører til flest dødsfall når vi ser på alle aldersgrupper samlet.
 • Mange av dem som dør, dør i høy alder, særlig kvinner.
 • I 2013 døde 5975 menn og 7035 kvinner av hjerte- og karsykdommer i Norge.

Utvikling over tid

 • Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer er mer enn halvert de siste 40 årene.
 • Siden 2001 har antallet akutte førstegangs hjerteinfarkt sunket hos dem over 65 år, mens det er en bekymringsfull økning i antall sykehusinnleggelser for nye hjerteinfarkt i aldersgruppen 25 og 44 år.

Overlevelse ved akutt hjerteinfarkt

 • Vel 20 prosent av dem som rammes av et akutt hjerteinfarkt for første gang dør før de kommer til sykehus.
 • De fleste sykehusinnlagte med akutt hjerteinfarkt overlever.
 • 28 dager etter innleggelse er 99 prosent av pasienter under 50 år fortsatt i live, mens overlevelsen er 97 prosent for aldersgruppen 50 til 70 år, og 84 prosent for dem over 70.

Geografiske, etniske og sosiale forskjeller

 • De geografiske forskjellene i dødelighet har jevnet seg ut de senere årene, og i dag er det små forskjeller mellom landsdelene.
 • Den sosiale ulikheten i dødelighet av hjerte- og karsykdommer er imidlertid markant, og gapet har økt de siste tiårene. Dette skyldes en særlig bratt nedgang i dødeligheten hos personer med høy utdanning.
 • Noen grupper av innvandrere har lavere risiko for hjerte- og karsykdommer enn nordmenn, men bildet er sammensatt. Blant kvinner i flere innvandrergrupper er det få som røyker og få som har forhøyet blodtrykk, men i noen grupper motvirkes dette av økt tendens av overvekt, fysisk inaktivitet og diabetes.

Les mer i Folkehelserapporten 2014:

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.