Fritt behandlingsvalg uten diskriminering

0
163

I høringsuttalelsen peker Helsedirektoratet på en del momenter som må utdypes i utformingen av ordningen Fritt behandlingsvalg.​

Helsedirektoratet sier det er behov for å tydeliggjøre hvem som har ansvar for pasienten i pasientforløpet, hvilke rettigheter pasienten får eller mister, og hvilke plikter helseforetak og private tjenesteytere har for pasientene de behandler.

Avgrense ordningen

Videre mener Helsedirektoratet det er behov for å avgrense hvilke pasienter og hvilke tilstander som er egnet for ordningen.

Før ordningen innføres, er det behov for å få på plass infrastruktur for kommunikasjon mellom private og offentlige aktører, forvaltning og pasienter. Det er også behov for å for god informasjon til pasienter og behandlere om tilbud og valgmuligheter.

I den videre utredningen av fritt behandlingsvalg blir det viktig å vurdere hvordan man kan ivareta kvalitet i behandlingen.

Krav til leverandører

Helsedirektoratet støtter departementets forslag om at det skal stilles krav til leverandørene utover en minimumsløsning for regulering. Krav som følger av andre lover/forskrifter vil gjelde også for FBV-institusjoner.

Ved behandlingen av søknader om rett til å bli FBV-institusjon, må man ta stilling til om krav i andre regelverk skal undersøkes, eller om man bare skal vurdere søknaden ut fra forskriften og legge til grunn at andre krav er oppfylt.

Den enheten som godkjenner institusjonene vil ha ansvar for å vurdere om kravene som FBV-forskriften stiller er oppfylt når søknaden vurderes.

Ansvarlige institusjoner

Institusjonene vil selv være ansvarlige for å yte forsvarlige tjenester, og for eksempel viderehenvise pasienter som de ikke kan behandle.

Helsedirektoratet støtter at det stilles samme krav til FBV-leverandørene når det gjelder dokumentasjon av aktivitet, kvalitet og ventetider som til de offentlige sykehusene og private sykehus med avtale.Rapporteringen fra leverandørene vil også være grunnlag for informasjon til pasientene.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.