HØIES VIKTIGSTE BUDSKAP

0
164

Gir pasienten raskere tilgang til legemidler

 Regjeringen foreslår i budsjettet for 2015 å gi en rekke pasienter raskere tilgang til nye og effektive legemidler på blå resept.

Det gjøres ved at regjeringen foreslår å heve bagatellgrensen for legemidler fra 5 millioner til 25 millioner kroner. Flere legemidler kan da innføres uten at de trenger å godkjennes av Stortinget.

– Vi skal skape pasientens helsetjeneste. Å heve bagatellgrensen vil føre til at pasientene vil få raskere tilgang til nye og effektive legemidler som gir bedre behandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Åtte legemidler er nå oversendt departementet fordi kostnadene overstiger fem millioner kroner. Nærmere 30 000 pasienter vil nå få tilgang til disse legemidlene og dermed bedre behandling, sier Høie.

Dette gjelder seks legemidler til behandling av diabetes type 2, ett legemiddel til behandling av høysnue og ett til alvorlig håndeksem.

 

Styrker tilbudet til pasienter med smerte- og utmattelsestilstander

 Regjeringen foreslår å styrke tilbudet til pasienter med langvarige smerte og utmattelsestilstander med 20 millioner kroner, gjennom tverrfaglige poliklinikker og diagnosesentre.

– En rekke pasienter med uklare lidelser, opplever ikke i dag å bli godt nok ivaretatt i spesialisthelsetjenesten, og blir ofte kasteballer i systemet, sier helse- omsorgsminister Bent Høie.

Pasienter med en rekke kliniske tilstander befinner seg i denne gruppen. Gruppen inkluderer tilstander som medisinsk ikke kan forklares, som for eksempel fibromyalgi og kronisk utmattelsessyndrom. Pasientene har ofte langvarige smerte- og utmattelsestilstander og kan ha funksjonssvikt og betydelige plager.

 

IKT er en forutsetning for pasientens helsetjeneste

 For å skape en helsetjeneste hvor pasienten står i sentrum må gode IKT-løsninger være på plass. Derfor foreslår regjeringen å styrke IKT-arbeidet med 80 millioner kroner i statsbudsjettet for 2015.

– Regjeringen investerer i bedre IKT-løsningner nå, for at vi skal skape pasientenes helsetjeneste. Jeg mener bedre IKT- løsninger er en forutsetning for å lykkes. Vi foreslår å styrke IKT-arbeidet med 80 millioner kroner for å sikre pasientenes rettigheter og bedre sikkerheten. Vårt mål er at innbyggerne skal få enklere kontakt med helse- og omsorgstjenestene og mulighet til å delta i tilretteleggingen av egen behandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

Samarbeid for bedre folkehelse

 Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Det krever innsats fra en rekke sektorer. I budsjettet for 2015 styrker regjeringen helsestasjoner og skolehelsetjenesten og hever kompetansen i barnehager.

– Mye av det som virker inn på folkehelsen skjer utenfor helsesektoren. Hvis vi skal møte utfordringene når det gjelder folkehelse krever det derfor innsats fra en rekke sektorer. Særlig er det viktig å styrke det forebyggende arbeidet overfor barn og unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

400 millioner til rus og psykisk helse

 Regjeringen foreslår å øke bevilgingene til kommunene med 400 millioner kroner. Pengene skal brukes til å styrke områdene rus, psykisk helse og helsestasjons – og skolehelsetjenesten.

– Vi må gi hjelp tidlig før problemene blir store. Derfor skal vi øke kommunenes inntekter slik at lavterskeltilbud der folk bor kan styrkes. Vi skal også redusere ventetidene til sykehusbehandling.  Derfor har vi gjeninnført den gylne regelen om at psykisk helse og rus hver for seg skal ha større vekst enn somatikk i alle helseregioner. I tillegg innfører vi fritt behandlingsvalg først for pasienter med rusproblemer eller psykiske lidelser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

 Økt kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten

 Regjeringen satser på å bedre kapasiteten og kvaliteten i omsorgstjenestene, for at vi fremover skal kunne gi et bedre tilbud enn i dag.

– Det er bra at vi blir flere eldre og at eldre lever flere friske år. Regjeringen vil tilrettelegge for at eldre kan leve aktive liv. Men det må også være gode omsorgstjenester og sykehjemsplasser tilgjengelig når behovet oppstår, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

Pasientbehandlingen styrkes med vel 2 milliarder kroner i 2015

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å styrke pasientbehandlingen med vel 2 milliarder kroner, sammenlignet med saldert budsjett 2014.

– Regjeringen legger fram et budsjett der pasientene står i sentrum for endringene. Vi vil redusere ventetider og sørge for at flere får rask behandling gjennom flere tiltak. Vi vil øke kjøp fra private gjennom anbud og gi de offentlige sykehusene økt frihet til å behandle flere. Gjennom reformen fritt behandlingsvalg ønsker regjeringen å styrke pasientenes rettigheter. Vi vil flytte makt fra system til pasient, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i all pasientbehandling på om lag 2,15 prosent.

– Dette gir høy aktivitetsvekst sammenlignet med tidligere år. Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. Vi ser likevel at mange pasienter venter unødvendig lenge på behandling, selv om ledig kapasitet finnes. Dette må vi få utnyttet bedre, sier Høie.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.