Banebrytende kreftlegemiddel IMBRUVICA godkjent i Norge

0
414
IMBRUVICA

Statens legemiddelverk har nå godkjent legemidlet IMBRUVICA til behandling av to typer blodkreft i Norge. 

Disse er kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og mantelcellelymfom (MCL). KLL er den hyppigste formen for blodkreft i den vestlige verden og årlig er det om lag 200 personer som diagnostiseres med KLL i Norge.

MCL hører til en krefttype som kalles non-Hodgkin’s lymfom, og om lag 50 personer får diagnosen MCL per år i Norge.

Disse typene av blodkreft er vanligvis ikke mulig å kurere, noe som fører til at pasientene ofte må i gjennom mange behandlinger med cellegift og får gjentatte tilbakefall.

IMBRUVICA er basert på det aktive stoffet ibrutinib. Dette er en helt ny type legemiddel som fungerer ved å hemme proteinet Bruton`s Tyrosin Kinase (BTK) i B-celler.

BTK er viktig for at kreftcellene skal kunne dele seg. Ved å hemme BTK kan IMBRUVICA® stoppe utviklingen av kreftceller og sørge for at kreftcellene dør, mens friske celler ikke påvirkes.

Overbevisende resultater

Takket være legemidlets overbevisende kliniske resultater, er det grunn til å tro at pasientene nå får et tilbud som kan forandre livet deres. Pasientene vil kunne oppleve at kreften går fra å være dødelig til en kronisk håndterbar sykdom.

IMBRUVICA gjenoppretter hematologisk funksjon og reduserer symptomer på sykdommen på en slik måte at pasienters hverdag kan normaliseres.

Les mer om IMBRUVICA her.

Samtidig tyder resultater fra kliniske studier på at pasientene vil kunne leve betydelig lenger enn hva tilfellet er med dagens behandlingstilbud.

De fleste pasienter responderer svært godt på IMBRUVICA®, og det er ikke nødvendig å kombinere legemidlet med tradisjonell cellegift som ofte gir pasienten skadelige bivirkninger 3,5.

IMBRUVICA® tas som kapsler én gang daglig og pasientene kan derfor tilbringe mer tid i sitt eget hjem under behandling. Til sammenligning må pasienter som får cellegift intravenøst reise til sykehuset for behandling.

Norsk prøveordning med gode resultater

IMBRUVICA® har vært tilgjengelig gjennom et pasientprogram i Norge siden mai 2014. Det innebærer at om lag 30 norske pasienter har blitt behandlet med legemiddelet, kostnadsfritt for sykehusene.

Pasientene har hatt tett oppfølging av lege, og erfaringene viser at pasientene føler seg mye bedre kort tid etter at de har begynt med IMBRUVICA®.

IMBRUVICA® finansieres over Folketrygden. Per i dag innebærer det at legen søker HELFO om refusjon for hver enkelt pasient.

Fremskyndet godkjennelsesprosess

På grunn av gode resultater fra fase 2- og 3-studier, ble IMBRUVICA® allerede i november 2013 godkjent i USA gjennom en fremskyndet godkjennelsesprosess.

Dette er mulig ved behandling av livstruende sykdommer når de kliniske data er så overbevisende, at det anses for gitt at legemidlet vil gagne pasientene.

I oktober 2014 kom den europeiske godkjennelsen, og nå i 2015 kan norske pasienter med blodkreftsykdommene KLL og MCL også ta i bruk IMBRUVICA.

Til grunn for godkjenningen av IMBRUVICA® ligger data fra fase 3-studien RESONATE™ (PCYC-1112) [v],[vi]samt fase 1b-2-studier på KLL (PCYC-1102) 3 og fase 2-studien PCYC-1104 på MCL.

IMBRUVICA® er utviklet av Cilag GmbH International og Pharmacyclics Switzerland GmbH og markedsføres i Norge av Janssen-Cilag AS. IMBRUVICA er i Norge godkjent til 6:

Behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær mantelcellelymfom (MCL).

Behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling, eller som førstelinjebehandling ved 17p-delesjon eller TP53-mutasjon hos pasienter som ikke er egnet for kjemoimmunoterapi.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.