Kommunene overtar flere syke pasienter

0
176

​Forskriften om utskrivningsklare pasienter som ble innført i 2012 har ført til en sterk økning i strømmen av pasienter fra sykehus til kommunene år for år. Økningen i antall opphold på sykehus for utskrivningsklare pasienter (pasienter som er klare for overføring til kommunen) var på 263 prosent fra 2011 til 2014. Fra 2013 til 2014 var økningen 42 prosent. 

Fra 2012 måtte kommunene betale for hvert liggedøgn pasienter som er definert som ferdigbehandlet og utskrivningsklare, oppholdt seg på sykehus. I 2014 var prisen kommunene måtte betale 4 255 kroner per liggedøgn. Dette førte til en sterk nedgang i liggedøgn for utskrivningsklare pasienter fra 2011 til 2012, men i 2014 økte antallet liggedøgn. Den gjennomsnittlige liggetiden per pasient økte likevel ikke. Dette fordi kommunene tar imot de utskrivningsklare pasientene relativt raskt.

Mottakssystemer under press

Kommunenes tilbud til utskrivningsklare pasienter har vært løst på ulikt vis, og det har vært tydelig vekst i mottakere av korttidsopphold på kommunal institusjon og hjemmesykepleie.

– Det er flere helsemessige konsekvenser kommunene nå tar ansvar for enn før, og det setter selvsagt mottakssystemene under press.  Liggetid på sykehus før pasientene blir definert som ferdigbehandlede blir stadig kortere, og det er en viss økning av pasienter som må innlegges på nytt for øyeblikkelig hjelp. Dette kan bety enten at pasientene er sykere når de skrives ut, og derfor behøver mer omfattende behandling enn det kommunene kan tilby, eller at det kommunale mottaksapparatet ikke er tilstrekkelig utbygd. Årsaken kan også være en kombinasjon av disse faktorene. Vi har ikke faktagrunnlag for å mene noe bestemt om årsakene, men vi følger nøye med på situasjonen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Økte ressurser og nye tilbud

Siden 2012 har både kostnader og aktivitet økt sterkere i det kommunale helsetilbudet enn i sykehussektoren. Omsorgstjenester, forebyggende arbeid og refusjoner til fastleger var de områdene som hadde størst kostnadsvekst i kommunene, med 6-8 prosent (tallene varierer mellom landets kommuner).

Fra og med 2016 vil det være obligatorisk for norske kommuner å gi døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Befolkningen i 247 av landets kommuner har nå et slikt tilbud. Fra 2013 til 2014 ble det registrert rundt 15 000 innleggelser og mer enn 40 000 liggedager i disse døgntilbudene. Det er store variasjoner mellom kommunene i hvor mye, og hvordan, tilbudene brukes.

Kommunale frisklivsentraler, som skal drive forebyggende og helsefremmende arbeid, er et annet tilbud som er under oppbygging. I 2013 var det frisklivssentraler i 200 kommuner. Antallet kommuner med frisklivssentraler ble doblet fra 2011 til 2013.

Det er stadig mer kvalifisert helsepersonell i kommunene. Veksten var sterkest for sykepleiere med spesialisering, hvor antallet økte med 12-17 prosent (varierer mellom kommuner). Antall leger økte med 7,4 prosent (landsgjennomsnitt).

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.