Lokalpolitikere har lav tillit på helse

0
203
helse
helse

Tallene fremkommer i en ny undersøkelse utført av YouGov for Helsedirektoratet. Helsedirektør Bjørn Guldvog er glad for at så mange trives der de bor, men mener at lokalpolitikere må ta større eierskap til folks helse. 

– God helse og gode liv skapes også i mange andre sektorer enn i helsesektoren. For folkehelsa har forholdene der folk bor og lever minst like stor betydning som den nasjonale politikken. Kommunene må sette hensynet til folkehelsa som øverste premiss for utviklingen av gode lokalsamfunn. Dette krever modige prioriteringer, sier han.

 

Forskjeller på by og land

Det er regionale forskjeller i svarene. For eksempel svarer 38 prosent i landlige områder og mindre byer at politikerne jobber godt for å forhindre mobbing. På små steder oppgir også flere at det er godt å vokse opp. Men når det gjelder tilrettelegging for fysisk aktivitet, kommer ikke storbyer dårligere ut enn mindre steder.

– Ulike kommuner har ulike utfordringer, både de naturgitte, og de menneskeskapte. For å ta de rette grepene må man vite hvor skoen trykker. Kommunene må ha oversikt over innbyggernes helsetilstand, hvilke folkehelseutfordringer kommunen har, hvilke faktorer som bidrar til god helse og hvilke ressurser som finnes. God oversikt bidrar til et mer treffsikkert folkehelsearbeid, og mer effektive tiltak. Man må ha et systematisk blikk på alle faktorene som til sammen gir god helse, og våge å satse på dem. Vi har laget en tipunkts sjekkliste – en inspirasjonsplakat til alle kommuner som vil satse på folkene sine. Alle lokalpolitikere bør henge opp denne på kontordøra, sier Guldvog.

 

Tipunkts sjekkliste:

Vi har gode arbeidsmuligheter og levende handel på stedet vi bor.

Kommunen har gode møteplasser i boligområder og byrom som innbyr til liv, lek, samvær og tilhørighet.

Vi har gode skoler og barnehager uten mobbing, og med et system for å fange opp barn og unge som faller utenfor.

Vi har god oversikt over hvilke særskilte helse- og trivselsutfordringer vi har i kommunen vår, og hvilke spesielle goder og ressurser som finnes hos oss. Vi vet hvilke frivillige organisasjoner vi har i kommunen, og hva slags tilbud de har.

Det er trygt og attraktivt å gå og sykle i kommunen – også om nettene.

Vi har nærhet til grøntområder for lek og rekreasjon, og anlegg for idrett og friluftsliv.

Vi jobber kontinuerlig for å redusere skadelig støy og lokal luftforurensning.

Vi tilrettelegger for nødvendige tjenester for alle på tvers av alder, kultur og funksjonsnivå.

Vi har en helhetlig boligpolitikk og tilstrekkelig og variert boligbygging til folk i alle livsfaser med ulike ressurser.

Vi satser på forebyggende helsetjenester gjennom et attraktivt frisklivstilbud, helsestasjon og skolehelsetjeneste.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.