Mangler ved Sørlandet Sykehus

0
146

På bakgrunn av bekymringsmeldinger fra fastleger i fylket har Fylkesmannen gjennomført systemrevisjon ved Distriktspsykiatrisk senter ved Sørlandet Sykehus HF, Aust-Agder. Revisjonen avdekker at 25 henvisningen ble avslått i 2013 grunnet mangelfulle opplysninger, melder Statens helsetilsyn.

DPS Aust-Agder. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

  1. Vurdering av henvisninger
  2. Samhandling med førstelinjetjenesten

Det ble under tilsynet avdekket et avvik:

DPS Aust-Agder har avslått mangelfulle henvisninger uten å innhente tilstrekkelige opplysninger til å foreta en forsvarlig vurdering.

Rapporten konkluderer:

“Av virksomhetens data og journalgjennomgang fremgår at 25 henvisninger ble avslått i 2013 grunnet mangelfulle opplysninger. Klinikk for psykisk helse har intern prosedyre for vurdering av henvisninger, hvor det fremgår at det skal innhentes supplerende opplysninger dersom saken ikke er tilstrekkelig belyst. Journalgjennomgang viser at denne ikke følges i alle tilfeller, og dette bekreftes også i intervju.

Kommentar:

DPS Aust-Agder har en målsetting om at alle henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager. Ansatte opplyser at de kan oppleve at det er vanskelig å få inn supplerende opplysninger raskt nok til å overholde dette, noe som kan ha medført at henvisninger i stedet har blitt avslått på mangelfullt grunnlag.”

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.