Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

0
78
Filling glass of water

Norge har generelt en gunstig situasjon sammenlignet med andre land når det gjelder smittestoffer i mat, og mange av de personene som blir registrert med næringsmiddelbårne infeksjoner er smittet ved opphold i utlandet. Forekomsten av smittestoffer i næringsmidler omsatt i Norge er relativt beskjeden sammenliknet med de fleste andre land. Det samme gjelder forekomsten av smittestoffer i norske husdyrbestander.

Campylobacteriose og salmonellose

Totalantallet meldte tilfeller med campylobacteriose viste en svak økning (3 %) i forhold til i 2013, mens antallet meldte tilfeller av salmonellose viste en nedgang (18 %) siden 2013. For innenlands smittede gikk antallet noe opp for campylobacteriose og holdt seg stabilt for salmonellose. For salmonellose var det i hovedsak antallet pasienter smittet utenlands som gikk ned i forhold til i fjor. Utviklingstendensen med hensyn til smittested er imidlertid vanskelig å tolke, da det i løpet av de siste 5 årene mangler informasjon om smittested hos 10–15 % av de meldte tilfellene og andelen med ukjent smittested er økende.

E.Coli

Antallet EHEC-tilfeller (E.coli-bakterier som produserer toxiner/gifter) har økt jevnt de siste 10–15 årene. I 2014 økte antall meldte EHEC til 151, mot 103 meldte tilfeller i 2013, og 75 i 2012. Noe av denne økningen kan forklares av økt oppmerksomhet og prøvetaking. Fra sommeren 2014 har antakelig flere pasienter vært undersøkt for denne bakterien enn tidligere, ettersom en del medisinske laboratorier har begynt å undersøke alle pasienter med diare for et panel av patogener, deriblant EHEC, ved hjelp av dyrkningsuavhengig diagnostikk (PCR).

Utbrudd 2014

Antallet varslede utbrudd har vært relativt stabilt de siste årene. I 2014 ble det varslet 55 utbrudd der det var mistanke om smitte via mat eller vann. Det vanligste mistenkte agens var norovirus, som sto for 25 % av utbruddene. Informasjon om medvirkende årsaker mangler hos de fleste av de varslede utbruddene.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.