Mindre rus på veiene

0
225

I oppstartsmøtet mellom de politiske partiene og en håndfull trafikksikkerhetsorganisasjoner, satte MA spesielt fokus på de uhyggelige tallene for ruset kjøring; minst 1 av 4 dødsulykker har rus som medvirkende årsak. Løsningene finnes i et spekter av tiltak, fra holdningsskapende arbeid og alkolås i blant annet skolebusser, til økt kontrollvirksomhet.

– Det er anslått at det hver eneste dag kjøres 130 000 turer med rus av alkohol, narkotika og medikamenter, sier Ann-Cathrin Becken, styreleder i MA rusfri trafikk og livsstil.

Forpliktende

For første gang på over 30 år skal Stortinget nå forplikte seg til trafikksikkerhetsarbeid med en mye bredere tilnærming enn man får gjennom Nasjonal transportplan, og de mange tiltakene som er reist i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet skal få den politiske forankringen som behøves. Dette skal munne ut i et veikart til nullvisjonen.

Tegningen av veikartet ble satt i gang av samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre torsdag 27. november i et møte på Stortinget. I prosessen med å be regjeringen legge frem en helhetlig strategiplan for økt trafikksikkerhet ønsket partiene å få innspill, tips, ideer, forventninger og krav til det videre arbeidet. Ved siden av MA var Trygg Trafikk, Nei til Frontkollisjoner, Syklistenes Landsforbund og Norges Lastebileier-forbund invitert.

 

Godt initiativ

– Samarbeidet om et veikart til en nullvisjon er et godt og nødvendig initiativ for å følge opp arbeidet med trafikksikkerheten, slik det er konkretisert gjennom 122 målrettede tiltak i en plan som ledsager Nasjonal transportplan 2014 – 2023, sier Becken.

Dette er fjerde gang det utarbeides en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Tiltakene skal bidra til at antall drepte og hardt skadde på norske veier reduseres med minst 20 prosent innen 2018.

Tiltak mot rusulykker er konkretisert blant annet ved at 5 av de 122 tiltakene omhandler alkolås og tiltak for å forhindre at berusede sjåfører kjører ut på veien til fare for seg selv og andre. Dette omfatter å få forskriftsfestet krav om alkolås ved all skoletransport, krav om alkolås i alle kjøretøy som brukes til førerprøver, bruk av alkolås innføres som et alternativt vilkår for førerrett for personer med alkoholproblemer, å få innført en ordning med alkolås som alternativ til inndragning av førerkortet for promilledømte, samt å teste ut alkobom på viktige ferjesteder og grenseoverganger med stor tungbiltrafikk.

– For øvrig dreier trafikksikkerhet seg om holdninger, hensyn og omsorg for at alle trafikantgrupper fra de tyngste til de mykeste kan være på veien uten frykt, sier Ann-Cathrin Becken i MA.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.