Mobilmaster måtte fjernes

0
128
Selskapet ble også dømt til å betale erstatning for påført helsefare, men fritatt for å betale erstatning for verdiforringelse og for visuelle ulemper knyttet til mastene. Bouygues Telecom ble også dømt til å betale fulle saksomkostninger for begge parter. Saken ble anket av mobiloperatøren, men domstolen i Versailles kom til samme resultat som byretten i Nanterre. Erstatningsbeløpet til familiene ble øket, og dagbøtene ved for sen fjerning av mastene ble også øket. Mobiloperatøren anket videre til Høyesterett, men trakk senere anken.

Det var tre ektepar som hadde fått antennene bygd ganske tett innpå sine hus som stevnet teleselskapet for retten med krav om at antennene måtte bort og om erstatning på grunn av unormal naboulempe, på grunn av økt helserisiko, og på grunn av verdiforringelse av deres eiendommer.  De vant altså fram. I dommen legger dommeren vekt på internasjonal forskning på området, og går i rette med de offentlige franske grenseverdiene, som er lik de norske, og mener at de ikke tar hensyn til anerkjent forskning.

 

Den franske dommen ble fremlagt i rett norsk oversettelse i forbindelse med en rettssak i mars i Asker og Bærum tingrett.  Denne ble tapt av saksøker, en privatperson som hadde fått flere basestasjoner kloss på og rettet rett mot sitt hus for å gi dekning for noen få hus på baksiden av hans. Han tapte til tross for at avstanden var kortere og strålingseksponeringen sterkere enn i den franske saken. Dommeren så bort fra internasjonal forskning, og stolte i stedet på Statens stråleverns representant, som uten medisinsk kompetanse innesto for at vitenskapen viste at der ikke var noen økt helserisiko. Saksøker ble også dømt til å betale fulle saksomskostninger, også for den saksøkte mobiloperatøren, Telenor.

 

De franske dommene i rett norsk oversettelse kan fåes ved henvendelse til generalsekretær Sissel Halmøy i Folkets Strålevern. Kostnadene ved oversettelsen ble dekket av Folkets Stråleverns hovedsponsor, skipsreder Einar Rasmussen, Kristiansand.

 

Dette er viktig informasjon. Det er åpenbart at norsk politikk på området lider av systemsvikt. Dagens grenseverdier er for grove. De sørger for at vi ikke får akutte skader som følge av oppvarming. Men i dagens strålebilde er det mobilsystemer, trådløse nettverk og trådløst utstyr, høyspentlinjer, induksjonstopper og omformere som er de viktigste skadekildene. De gir oss lavere eksponering, og virker over lengre tid. De burde også vært regulert. Det følger av både EUs og Norges føre-var-linje, som i Norge er nedfelt i grunnlovens § 112.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.