Nasjonal plan for kreft hos barn

0
75

​Av totalt ca 26 000 krefttilfeller i Norge i året utgjør 0,6 % barn i alder under 15 år. Kreft hos barn skiller seg på flere måter fra kreft hos voksne. Krefttypene er forskjellige fra barn til voksne, og prognosen er generelt bedre enn hos voksne, melder Helsedirektoratet.

Nå foreligger en egen nasjonal retningslinje for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn. Denne er utarbeidet på en litt annen måte enn handlingsprogrammene for andre kreftområder. I stor grad henvises til protokoller – både mht. konkrete behandlingsanbefalinger og litteraturhenvisninger.
Sikrer lik behandling for alle 
At behandling gis etter slike protokoller, sikrer at alle barn i landet får lik behandling etter internasjonalt aksepterte normer, at man kan høste felles erfaring og øke kunnskapen om de forskjellige tilstandene. Kreft hos barn omfatter en lang rekke sjeldne tilstander. For noen tilstander diagnostiseres færre enn 1 barn pr år i Norge, og det er derfor ikke hensiktsmessig å omtale alle aktuelle tilstander i detalj. Fordi mange tilstander er svært sjeldne og det er stor heterogenitet blant pasientene, er evidensbasen langt mindre enn hva tilfellet oftest er i voksenonkologien.
Behandles regionalt
Norsk barnekreftbehandling er regionalisert ved at hvert regionsykehus har ansvar for kreftbehandlingen i sin region. Noe av behandlingen er sentralisert. Allogen stamcelletransplantasjon, organtransplantasjon og retinoblastombehandling er sentralisert til OUS. Behandling med strålekniven (gammakniv) er sentralisert til Haukeland Sykehus. Utredning, operasjoner, strålebehandling og mesteparten av kjemoterapien skjer ved regionsavdelingene, mens mye av støttebehandlingen (infeksjonsbehandling, transfusjoner) samt enklere deler av cellegiftbehandlingen foregår ved lokale barneavdelinger.
Tverrfaglig team
Barnekreftbehandling er uttalt tverrfaglig, og ved hvert regionsykehus er det tverrfaglige team med bred sammensetning for solide svulster i og utenfor sentralnervesystemet. Ungdom opp til 18 år med kreft bør behandles på barne- og ungdomsavdelinger dersom det ikke er spesielle grunner for noe annet (f. eks. eldre tenåringer med typisk ”voksne” kreftformer slik som testikkelkreft). Disse avdelingene må ha tilrettelagt forholdene etter ungdommenes spesielle behov.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.