Virusutbrudd i helseinstitusjoner

0
396

Beste forebyggende tiltak ved slike utbrudd er god håndhygiene, dvs. hyppig håndvask med såpe og rennende vann. Alkoholbasert hånddesinfeksjon har mindre effekt mot norovirus.

Norovirus er svært smittsomt og så lite som 10-100 viruspartikler er tilstrekkelig til å forårsake sykdom. Nærdråpe- og kontaktsmitte er de vanligste smittemåtene ved utbrudd i institusjoner. De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men de er også smittsomme i en kort periode før symptomstart og et par dager etter tilfriskning.

Norovirus er den klart vanligste årsak til utbrudd av smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner. I 2013 ble det til Folkehelseinstituttet system for utbruddsvarsling (Vesuv) meldt 72 utbrudd i helseinstitusjoner forårsaket av norovirus. Av disse var 56 i sykehjem, og ca. 67 % av utbruddene i sykehjem ble rapportert i vintermånedene januar, februar og mars.  Det er antagelig en betydelig underrapportering av slike utbrudd ved sykehjem.

Forebyggende tiltak

Det viktigste forebyggende tiltaket for ved utbrudd i helseinstitusjoner er god hånd- og kjøkkenhygiene. Med god håndhygiene menes hyppig håndvask med såpe og rennende vann. Ved norovirusutbrudd er det spesielt viktig med mekaniske rengjøring med såpe og vann for å fjerne virus. Studier har vist at alkoholbasert hånddesinfeksjon har mindre effekt mot norovirus.

Ved mistanke om norovirusinfeksjon er det viktig at man, for å hindre videre smittespredning, raskt iverksetter tiltak. Det viktigste enkelttiltaket ved siden av skjerpet håndhygiene er isolasjon av den eller de som er syke. Ledelsen ved institusjonen, smittevernpersonale og kommunelegen bør informeres raskt og det bør defineres en person som er ansvarlig for utbruddshåndteringen.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet brosjyre med informasjon og veiledning om håndtering av slike utbrudd i kommunale helseinstitusjoner:

Varsling om utbrudd

Ved mistanke om utbrudd av norovirus ved en helseinstitusjon skal man varsle kommunelegen og Nasjonalt Folkehelseinstitutt gjennom system for utbruddsvarsling (Vesuv),www.vesuv.no. Hvis det har gått mer enn fire dager fra siste syke pasient eller ansatt ble symptomfri, til neste sykdomstilfelle, varsles det som to separate utbrudd. Utbrudd på flere avdelinger på samme helseinstitusjon, der man regner det som lite sannsynlig at smitte har skjedd mellom avdelingene, varsles som separate utbrudd

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.