Nye nasjonale kvalitetsindikatorer

0
156

Tre eksisterende kvalitetsindikatorer er revidert med ny beregning og nye måltall.

Helsenorge.no

Totalt publiseres oppdaterte resultater for 52 nasjonale kvalitetsindikatorer på helsenorge.no 27. november. De to nye indikatorene måler videreutdanning innen psykisk helsearbeid i kommunen og relevant utdanning innen rusarbeid.
Fra spesialisthelsetjenesten publiseres 22 kvalitetsindikatorer innen psykisk helse og rus og 27 kvalitetsindikatorer innen somatisk helsetjeneste med oppdaterte resultater fra 2. tertial 2014, og nye resultater for overlevelse i somatisk helsetjeneste for 2013.

Reviderte indikatorer

I tillegg publiseres revidert kvalitetsindikator for sykefravær i pleie og omsorgstjenestene i kommunene.
Følgende tre kvalitetsindikatorer er revidert:

• Epikrise ved utskrivning fra døgnbehandling somatisk helse, psykisk helse voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, der det nå beregnes andel epikriser sendt innen en og syv dager etter utskrivning.
• Pre-operativ liggetid ved hoftebrudd, som nå viser andel pasienter som IKKE er operert innen 24 og 48 timer.
• Andel sykefravær i pleie og omsorg, med beregning av både legemeldt og egenmeldt sykefravær for tjenesten som helhet, og for tjenester for hjemmeboende brukere og brukere på institusjon.

Økt bevissthet

– Det er viktig at vi deler våre data og vår kunnskap om helsetjenesten med befolkningen. Selv om det kan være vanskelig å måle kvalitet, bidrar åpenhet til økt bevissthet både i tjenesten og blant brukerne. Resultatene legger grunnlag for arbeidet med kvalitetsforbedring, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Samarbeid

Det er et bredt samarbeid som ligger bak publisering av resultatene. KS leverer nå data til kvalitetsindikatorer innenfor pleie og omsorg. Norsk pasientregister, Kreftregisteret, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Folkehelseinstituttet leverer data til de andre kvalitetsindikatorene ved denne publiseringen.
Neste publisering er planlagt februar 2015. Da publiseres blant annet kvalitetsindikatorer med data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.