OBS ! Vi sitter stille og øker vekta

0
249

vektBåde barn og voksne sitter for mye stille, driver for lite aktivitet og øker kroppsvekta. Folkehelserapporten viser en bekymringsfull utvikling i overvekt og fedme blant ungdom og voksne.

 • Ett av seks barn har overvekt eller fedme. Forekomsten ser nå ut til å ha stabilisert seg etter flere år med økning.
 • Én av fem ungdommer på ungdomsskolen er overvektige, og én av fire ungdommer på videregående skole er overvektige.
 • Én av fem voksne har fedme. På under 15 år har forekomsten av fedme blant menn mellom 30-69 år mer enn doblet seg med en økning fra 10 til 21 prosent. Hos kvinner har den økt fra 11 til 18 prosent.

Flere overvektige barn på landsbygda

 • Forekomsten av overvekt er 50 prosent høyere blant barn på landsbygda sammenliknet med barn i byer. Andel med bukfedme følger samme mønster.
 • Det er også sosioøkonomiske skillelinjer i forekomst av overvekt og fedme hos barn. Andelen med overvekt er 30 prosent høyere blant barn av mødre med lav utdanning sammenlignet med barn av mødre med høy utdanning. Andel med bukfedme følger samme mønster.

Mange med udiagnostisert diabetes

 • Overvekt og fedme medfører en betydelig forhøyet risiko for utvikling av type 2-diabetes.
 • Ca. 190 000 personer anslås å ha diagnosen type 2-diabetes i Norge.
 • Det er et betydelig antall personer med udiagnostisert diabetes. For hver 100 pasient med kjent diabetes, kan det være mellom 50 og 100 med uoppdaget diabetes i befolkningen.

Reduksjon i fysisk aktivitet starter allerede tidlig i barneårene

 • Om lag 9 av 10 av alle 6-åringer, nesten 8 av 10 av alle 9-åringer, og halvparten av alle 15-åringer oppfyller anbefalingene om 60 minutter moderat fysisk aktivitet daglig.
 • 9- og 15-åringer i 2011 brukte mer tid på inaktivitet enn 9- og 15-åringer i 2005/06.
 • I alle aldersgruppene er guttene mer fysisk aktive enn jentene.
 • Om lag 30 prosent av den voksne befolkningen oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet.
 • Voksne bruker i gjennomsnitt ni timer per dag på stillesitting.

Les mer i Folkehelserapporten 2014:

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.