Ombudsmannen kritiserer Trygderetten

0
271

Ombudsmannen er uenig med Trygderetten når den i flere kjennelser (avgjørelser) i 2013 og 2014 la til grunn at folketrygdloven også før en lovendring 1. januar 2013 stilte vilkår om at bruker faktisk må delta på et arbeidsrettet tiltak for å kunne få arbeidsavklaringspenger.

Ombudsmannen kritiserer trygderetten

På bakgrunn av de samme kjennelsene vurderte ombudsmannen også Trygderettens behandling av flere saker om arbeidsavklaringspenger etter dagens regler i folketrygdloven. I disse sakene avslo Trygderetten brukers anke fordi Nav ikke hadde gitt bruker noe tiltak – uten å ta stilling til om bruker hadde redusert arbeidsevne. Dette gjorde Trygderetten selv om Nav hadde begrunnet flere av de påankende avslagene med at arbeidsevnen ikke var så redusert som folketrygdloven stiller vilkår om.

Trygderetten kan ikke overprøve Navs avslag på tiltak, men bør ikke la et slikt avslag gjøre ankeadgangen til Trygderetten illusorisk. Ombudsmannen mener Trygderetten bør bruke sin myndighet til å overprøve Navs vurderinger av arbeidsevnen i trygdesaken, selv om bruker ikke har fått tildelt noe arbeidsrettet tiltak. Trygderetten vil ikke kunne innvilge arbeidsavklaringspenger i en slik sak, men kan sende saken tilbake til Nav for ny behandling.

Forarbeidene til reformen av folketrygdloven som innførte arbeidsavklaringspenger, omtaler ikke reformens betydning for Trygderettens rolle som garantist for brukernes rettssikkerhet. Ombudsmannen ba derfor Arbeids- og sosialdepartementet huske på at når lovforslag fremmes, må Stortinget også få analyser av forslagets konsekvenser for borgernes rettssikkerhet.

Uttalelsen er tilgjengelig på ombudsmannens nettsider, www.sivilombudsmannen.no.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.