Overvåker dødeligheten i Europa

0
202
EuroMOMO

Systemet vil gi en bedre oversikt til bruk i beredskapsarbeidet, og vil være et supplement til overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer, blant annet influensa.

Folkehelseinstituttet har igangsatt et system for å følge med på dødeligheten i den norske befolkningen. Siden midten av mai 2015 har instituttet mottatt ukentlig oppdaterte tall fra Folkeregisteret over registerte dødsfall blant personer bosatt i Norge.

 

Deltakelse i EuroMOMO – europeisk overvåking av dødelighet

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO) ble startet som et EU-prosjekt i 2008 og koordineres av det danske folkehelseinstiuttet, Statens Serum Institut. I EuroMOMO overvåkes dødeligheten i Europa ved hjelp av av en felles matematisk modell. Hensikten med EuroMOMO er tidlig å kunne oppdage og vurdere omfanget og betydningen av hendelser som kan ha effekt på folkehelsen målt gjennom dødelighet. Eksempler på hendelser som kan gi utslag i dødelighet kan være pandemisk influensa eller andre betydelige epidemier, men også påvirkninger av ikke-smittsom karakter, som f.eks. ekstreme hetebølger, kuldeperioder eller andre alvorlige miljøhendelser. EuroMOMO-nettverket omfatter i dag 29 internasjonale partnere fra 26 ulike land.

– Folkehelseinstituttet er veldig glade for nå å kunne bidra med ukentlig oppdaterte norske data til den europeiske overvåkingen, sier lege Karine Nordstrand.

Om EuroMOMO og oppdaterte tall fra Europa

 

Nasjonal overvåking av dødelighet kan bedre beredskapsarbeidet

Dataene brukes til nasjonal og europeisk overvåking av dødelighet, men inneholder ikke opplysninger om dødsårsak. Datagrunnlaget i ukerapportene har ingen tilknytning til det allerede etablerte Dødsårsaksregisteret.

Tallene fra dødelighetsstatstikken kan brukes i analyser sammen med øvrige data for å prøve å finne en sannsynlig årsak dersom betydelig overdødelighet observeres i Norge eller på europeisk nivå.

– Overvåkingen vil blant annet brukes i beredskapssammenheng, i første omgang som supplement til overvåkingen av smittsomme sykdommer. Ved kontinuerlig å følge med på dødeligheten i ulike aldersgrupper kan man beregne avvik fra den forventede forekomsten, sier Nordstrand.

 

Skal brukes i forbindelse med influensaovervåkingen

Det har lenge vært kjent at influensa er en av flere årsaker som kan bidra til overdødelighet i befolkningen enkelte år, spesielt hos de eldste. Fra og med høsten 2015 vil dataene fra dødelighetsovervåkingen derfor bli brukt spesielt i forbindelse med influensaovervåkingen i inneværende sesong. Resultater fra EuroMOMO vil også bli presenterert i ukerapporten om sesonginfluensa som utgis fra uke 40 (inneværende år) til uke 20 (påfølgende år).

 

Mer informasjon om overvåkingssystemet:

Overvåkingssystem for dødelighet, EuroMOMO

Ukentlig oppdaterte tall i dødelighetsstatistikken fra Norge

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.