På vei mot todelt helsevensen

0
155
helsevensen

Nils Kvernmo, direktør ved St. Olavs Hospital, etterlyser i Aftenposten 1. oktober bedre samsvar mellom ambisjoner og finansiering i sykehus.

I et tilsvar 9. oktober peker helseministeren på rom for ytterligere effektivisering.

I en sektor med mer enn 100.000 ansatte, vil det alltid være en viss variasjon i hvor godt enhetene driftes. I enkelte avdelinger kan det være rom for mer innsparinger, mens andre drives allerede for hardt.

Men dette rokker ikke ved det samlede bildet: At finansieringen ikke har fulgt kostnadsutviklingen og ambisjonsnivået for tjenestene. Investeringer i bygg og utstyr utsettes, og sengeantallet tas ned langt under forsvarlig grense.

Problemene har i liten grad vært løftet til politisk nivå. I stedet har helseforetakene valgt å skyve problemene foran seg. Kvernmos innlegg er et prisverdig unntak.

 

Todelt helsevensen

Regjeringen har lovet 12 milliarder kroner i friske midler over fire år til sykehusene. Dersom midlene faktisk kommer, kan de gi rom for aktivitetsøkning. Men norske sykehus vil ikke havne i front. Til det er gapet for stort. Dagens nivå svekker kvaliteten gradvis, mens etterslepet øker.

I land som Tyskland, Frankrike, Danmark og Nederland anvendes en mye høyere andel av bruttonasjonalproduktet til helse. For norsk helsetjeneste samlet utgjør avstanden opp til disse landene nå mellom 30 og 60 milliarder kroner årlig (avhengig av om man regner med inntektene fra oljesokkelen).

I Norge er det bred oppslutning om et sterkt offentlig, solidarisk helsevesen.

Hvis vi stadig skal opprettholde et førsteklasses tilbud, må bevilgningsnivået styrkes betraktelig.

Nordmenn flest prioriterer helse høyt, og vår private kjøpekraft er høyere enn noen gang i historien. Alternativet til et godt offentlig tilbud er derfor et to-delt helsevesen. Da vil både de samlede utgiftene og klasseskillene øke.

Innlegget stod på trykk i Aftenposten, onsdag 21. oktober, og er tilgjengelig på Aftenposten.no.

Les Nils Kvernmo, adm. dir. ved St. Olav, sin kronikk om sykehusenes ressursmangel.

 

Om Legeforeningen

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag ca. 97 prosent av alle norske leger og har over 30 000 medlemmer.

Legeforeningens formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.