Psykisk helsetjeneste kan bli bedre

0
198
Psychological consultation

Rapporten viser blant annet at:

Norge fremstår på nivå med andre vest-europeiske land i forekomst av psykiske lidelser, men forekomsten er høy, og det er særlig bekymring for utviklingen blant unge. Mellom 15 og 20 prosent av barn og unge i Norge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. Omtrent 8 prosent av norske barn og unge har en diagnostiserbar psykisk lidelse. Forekomsten av psykiske vansker og lidelser synes å være særlig høy blant ungdom og unge voksne.

Selvmordsraten er på nivå med andre nordiske og nord-europeiske land, og er litt over gjennomsnittet for OECD-land.

Tall fra WHO viser at Norge er et av landene som bruker størst andel av helseutgiftene til psykisk helse, selv om en nøyaktig sammenligning av land er vanskelig på grunn av ulik organisering av helsebudsjettene.

Organiseringen av tjenestetilbudene i Norge utvikler seg i samme retning som andre land, og i tråd med anbefalinger fra WHO. Hovedprinsippene i utviklingen er mindre bruk av institusjoner, desentralisering og integrering av tjenestetilbud lokalt der pasientene bor.

I et internasjonalt perspektiv framstår Norge med relativt god dekning av døgnplasser innen psykisk helsevern. Innleggelsesraten er relativt sett høy og oppholdstidene er vanligvis relativt korte. Ulik tjenesteorganisering kan i noen tilfeller påvirke sammenlignbarheten mellom land.

Måling av tjenestekvalitet på tvers av land er krevende. Norge synes å ha en relativt høy reinnleggelsesrate og en høy andel tvangsinnleggelser, men rapporten viser klare utfordringer med å sammenligne slike størrelser mellom land basert på dagens datagrunnlag. Et viktig spørsmål er hvorvidt utvalgte indikatorer er gode mål på kvalitetsforskjeller mellom land.

OECD framhever at Norge har et godt utbygd tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser. Samtidig påpekes en del forbedringspotensialer, blant annet når det gjelder oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og koordinering av tjenester til de med alvorlige lidelser, og tilbudet til de med milde/moderate psykiske lidelser og de med ruslidelser.

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) ga et betydelig løft for det lokalbaserte tilbudet i Norge. Hovedgrep var en styrking og utvikling av det kommunale tjenestetilbudet, og en desentralisering av spesialisthelsetjenesten med oppbygging av distriktspsykiatriske sentre med tilbud til hele befolkningen. OECD nevner Norge som ett av landene som har kommet langt i endringen fra sykehusbaserte til lokalbaserte tjenester.

Forsterket satsing på psykisk helse generelt, og en særlig satsing på forebygging, lavterskeltjenester og økt kompetanse om psykisk helse i primærhelsetjenesten skal bidra ytterligere til å begrense negative konsekvenser knyttet til psykiske lidelser.

Rapporten inkluderer en oversikt over endringer i døgntilbudet innen psykisk helsevern i Norge fra 1950 fram til i dag. I tillegg beskrives status i det lokalbaserte tilbudet, med hovedvekt på kommunalt psykisk helsearbeid.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.