Psykiske problemer i fengsler

0
148

Det viser en undersøkelse som Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst har foretatt med støtte fra Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Høyere forekomst

Hele 92 % av utvalget i denne undersøkelsen hadde på undersøkelsestidspunktet tegn på en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk lidelse. Undersøkelsen tyder på at livstidsforekomst en av psykiske lidelser blant innsatte også er langt høyere enn i befolkningen for øvrig.
Det har aldri tidligere blitt gjennomført en så omfattende und ersøkelse i Norge. Utvalget er 857 domfelte kvinner og menn som utgikk fra en fengselspopulasjon på totalt ca 3650 innsatte. Datainnsamlingen foregikk i perioden 2011- 2013. Et representativt utvalg av alle domsinnsatte i norske fengsler ble undersøkt med et omfattende og strukturert diagnostisk intervju.

Forskjellige lidelser

Undersøkelsen viser at:
  • 73% har symptomer forenlig med en eller flere personlighetsforstyrrelser
  • 65 % var rusmiddelavhengige før innsettelse i fengsel
  •  42% har symptomer på pågående angstlidelse
  •  23% har symptomer på pågående stemningslidelse
  • 18% har symptomer forenlig med ADHD
  • 4,1% har symptomer forenlig med pågående psykose
Det var ingen vesentlige kjønnsforskjeller i funnene.  En klar overvekt av utvalget hadde høy forekomst av samsykelighet. Funnene er i samsvar med funn fra tilsvarende utenlandske  undersøkelser.
Diagnostiske intervjuer brukt i et forskningsprosjekt kan ikke erstatte en fullstendig medisinsk og psykiatrisk undersøkelse. Diagnosene som fremkommer i rapporten er ikke kliniske sykdomsdiagnoser, men anslag på forekomsten av psykiske lidelser i utvalget som er undersøkt.
Anslagene over forekomst av psykisk lidelse blant domfelte i fengsel, kan derfor ikke si noe om hvilket behandlingstilbud de innsatte har behov for. Forekomsttallene i denne undersøkelsen kan omfatte både tilstander og personer som ikke trenger behandling, som ikke ønsker behandling, og som vil ha behov for og rett til behandling.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.