Reklameforbud etter villeding

0
515

 

Legemiddelverket har ført tilsyn legemiddelreklame siden 2007. Tilsynet skal bidra til å sikre trygg bruk av legemidler og at refusjonsreglene etterleves. I 2015 gjennomførte vi totalt 40 uanmeldte besøk på møter holdt av legemiddelindustrien.

– Vi fører tilsyn med både skriftlig og muntlig reklame. Skriftlig som for eksempel annonsering og brosjyrer, muntlig gjennom uanmeldte tilsyn på møter holdt av industrien, opplyser Legemiddelverket.

– Vi følger opp legemidler der vi tror det er størst fare for medisinsk feilbruk eller bruk utenfor godkjente refusjonsbestemmelser, forteller seniorrådgiver Bente Jerkø.

 

Flere brudd på regelverket

I 2015 ble det fattet 20 vedtak om brudd på regelverket. De alvorligste bruddene var reklame som var medisinsk villedende, og kunne føre til feilbehandling av pasienter. Ett av bruddene resulterte i tre måneder reklameforbud for et legemiddel.

Noen av de alvorlige bruddene gjaldt bruk av innleide leger som foredragsholdere på reklamemøter som ga et misvisende og overdrevent bilde av legemidlenes effekter.

 

Nytte og risiko

I legemiddelreklame er det krav om at både nytte- og risikofaktorer for legemidlet blir presentert på en balansert måte. Informasjon som er viktig for riktig bruk omfatter også viktig sikkerhetsinformasjon, og informasjon om hvem som ikke skal ha legemidlet.

Vanlige feil og mangler som ble registrert ved tilsyn på reklamemøter i 2015 var:

Ubalanserte opplysninger om nytte- og risikofaktorer ved legemidlene

Informasjon som ikke er i henhold til godkjent preparatomtale

Mangelfull informasjon om refusjon

Eksterne foredragsholdere – en utfordring

Bruk av eksterne foredragsholdere på reklamemøter viser seg å være en utfordring. Det er viktig å være klar over at det er legemiddelfirmaet som er ansvarlig for at foredragsholderne følger reklamebestemmelsene. Firmaet er ansvarlig for at helheten i møtet er nøkternt og saklig, balansert med hensyn til nytte og risiko og at det fremmer rasjonell bruk av legemidler. Legemiddelverket vil ha flere tilsyn med slike møter i 2016.

Se tidligere nyhetssak om bruk av eksterne foredragsholdere

Tilsynsrapporter blir publisert

På reklamemøtene avdekker vi fortsatt jevnlig reklame som ikke er i henhold til regelverket.

– I 2015 begynte vi å publisere tilsynsrapportene på legemiddelverket.no. Dette tydeliggjør vår tolkning av legemiddelforskriften, og vi håper det bidrar til at firmaene lærer av hverandre, sier Jerkø i Legemiddelverket.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.