Ruspasienter spurt om behovene

0
144

Pasientkartleggingen ble gjennomført som en baseline undersøkelse for Samhandlingsreformen i TSB i løpet av perioden 15.-28. april 2013.

Undersøkelsen er gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet, og består av til sammen fem rapporter. Rapport om utskrivningsklare pasienter i PHV og TSB ble levert høsten 2013, mens rapportene om døgnpasienter i henholdsvis PHV og TSV ble levert i juni. De to siste rapportene om pasienter i poliklinisk behandling i henholdsvis PHV og TSB publiseres i oktober 2014.

Videreutvikling av tilbudet

 – Undersøkelsen gir oss verdifull kunnskap for å videreutvikle tjenestene, sier divisjonsdirektør Kristin Cordt-Hansen. For at færre personer med rusmiddelproblemer skal ha udekkede behov for tjenester, må tilbudet utvikles i samarbeid med pasientene, slik at de i størst mulig grad er tilpasset deres ønsker og behov.

Det er særlig viktig å prioritere boligsituasjonen for personer med rusmiddelproblemer fremover.  Polikliniske pasienter i TSB har behov for boligtilbud både med og uten tilsyn.

Over halvparten har alkohol som hovedrusmiddel

De fleste pasientene som går til poliklinisk behandling har alkohol som hovedrusmiddel (54 prosent), fulgt av cannabis (20 prosent) og amfetamin (8 prosent). Generelt er det små kjønnsforskjeller, men kvinner har i noe større grad alkohol som hovedrusmiddel, mens menn i større grad har cannabis som hovedrusmiddel.

De fleste får nødvendige spesialisthelsetjenester

Undersøkelsen viser at det er relativt få av de polikliniske pasientene i TSB som har behov for andre spesialisthelsetjenester enn poliklinisk behandling. Åtte av ti har behov for videre poliklinisk behandling, og nesten alle vil få dette tilbudet. Tallene viser at poliklinisk behandling ikke avsluttes dersom det er behov for videre behandling.
18 prosent av de polikliniske pasientene er imidlertid vurdert å ha behov for døgnbehandling istedenfor poliklinisk behandling. 60 prosent av disse er uten tilbud, enten fordi man venter på avklaring eller fordi pasienten ikke ønsker tilbudet. Disse kan sannsynligvis vurderes som feilplassert eller at tilbudet ikke er godt nok tilpasset brukernes behov.

Mange har behov for kommunale tjenester

Mange av pasientene i poliklinisk behandling i TSB har behov for kommunale tjenester. En tredjedel har behov for bistand fra sosialtjeneste i kommune/NAV, mens fem prosent vurderes å ha behov for oppfølging utenfor spesialisthelsetjenesten og kommunale tilbud. Flere har behov for kommunal bolig uten tilsyn eller bemanning, men nesten halvparten av disse mangler dette tilbudet. Hver fjerde pasient har behov for arbeidstiltak. Nær fire av ti mangler et tilbud.

Hovedårsaken til udekkede behov for kommunale tjenester handler om manglende kapasitet for noen tjenester, og om at pasienten ikke ønsker tilbudet om andre tjenester.

Samarbeidet rundt pasienten vurderes som godt

Både offentlige og private poliklinikker samarbeider i betydelig grad med kommunene. Det samarbeider oftest med fastlegen, fulgt av NAV Trygd, NAV Arbeid og NAV Sosialtjeneste. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen vurderes som godt for 90 prosent av pasientene. Det samarbeides også med aktører som ikke tilhører kommunal sektor eller spesialisthelsetjenesten: politiet, kriminalomsorgen, brukerorganisasjoner, arbeidsgiver og andre.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.