Sosial ulikhet påvirker barn

0
196
sosial ulikhet

 

Sosiale forskjeller i språk- og utvikling har betydning for barns helse, trivsel og muligheter til å lykkes i skolegang og arbeidsliv.

Psykisk helse er en uttalt satsning i folkehelsepolitikken, og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å bygge opp kunnskap og kapasitet i forvaltningen om psykisk helse i folkehelsearbeidet. I den forbindelse har direktoratet fått utarbeidet to rapporter fra ledende fagmiljøer på området.

 

Sammenheng mellom levekår og psykisk utvikling

Lavere sosioøkonomisk status har blitt sett i sammenheng med høyere forekomst av en rekke ulike helseplager og økt dødelighet. Tormod Bøe ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU Vest) har gjort en oppsummering av ledende perspektiver innenfor den psykologiske forskningen om sammenhengen mellom lav sosioøkonomisk status og psykiske vansker hos barn og unge.  På oppdrag fra Helsedirektoratet har RKBU Vest utarbeidet  rapporten «Sosioøkonomisk status og barn og unges psykologiske utvikling: Familiestressmodellen og familieinvesteringsperspektivet».

Han viser blant annet til at sosiale forskjeller i språk-, sosioemosjonell- og kognitiv utvikling har betydning for barns helse og trivsel, og for mulighetene til å lykkes i skolegang og arbeidsliv. Bøe viser også til at familiens levekår har betydning for barns utvikling.

 

Sosial ulikhet

– Kunnskap om hvordan foreldrenes utdanning og inntekt har betydning for barn og unge er nyttige innspill i samfunnsutviklingsprosesser og i utformingen av tjenester rettet mot barn, unge og deres familier. Vi er derfor glade for at RKBU Vest har belyst dette i sin rapport, sier avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen i Helsedirektoratet.

Ulikhet i helse og livskvalitet påvirkes av sosiale forhold

– Barna er vår viktigste ressurs, og barns helse og livskvalitet bør være fokus for alle som jobber med samfunnsutvikling. Barn burde ha like muligheter til å leve gode liv med god helse. Slik er det dessverre ikke, og mulighetene er ikke likt fordelt i samfunnet, sier Stigen. Flere norske studier har påvist negative konsekvenser for barn ved å vokse opp med dårlige levekår. De har blant annet større risiko for psykiske plager og lidelser.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.