Strikse krav stopper fagskoler

0
304
fagskoler
Strikse krav stopper fagskoler

Godkjenningsorganet for fagskoler, NOKUT, stiller krav om at de som søker om å starte fagskoler skal være registrert med organisasjonsnummer. Fagskolegründere opplever at NOKUT slår knockout på dem med sine strikse krav.
Laserklinikken i Sandvika ville innføre fagskolen Laser Medical Academy til Norge, men har gitt opp planen etter å ha blitt stilt overfor kravene fra NOKUT. Halvparten av de som kvalifiserer seg til å søke, får avslag på sine søknader.

Fagskoler
Daglig leder ved Laserklinikken, Anne Harila, forklarer:
– NOKUT stiller krav om selskapsregistrering og organisasjonsnummer før man kan sende søknad for godkjenning av fagskolen. Uten godkjenning av fagutdanning, kan man ikke starte, og uten organisasjonsnummer er det ikke mulig å laste inn søknadsskjema til NOKUT.

– Derfor lastet vi inn vår første søknad via Laserklinikkens organisasjons nummer. Det ble sterkt kritisert av NOKUT, fordi fagutdanningssøknaden gjaldt for lasermedisinsk utdannelse fra Laser Medical Academy.
Navnet til bedriften man skulle drive stod i alle papirer som ble lastet opp via Laserklinikkens organisasjonsnummer, men var gjeldende for Laser Medical Academy. Det navnet gjenspeiler at det skulle foregå undervisning i medisinske laserbehandlinger av helseplager, sier Anne Harila.

fagskoler
Laserklinikken gir opp planen om fagskolen på grunn av strikse krav i planleggingsfasen.

 

Og fortsetter.
– Det måtte derfor registreres som Laser Medical Academy i Brønnøysund. Det ble derfor søkt på nytt igjen med Laser Medical Academy`s nyopprettede organisasjonsnummer for å tilfredsstille NOKUTs krav.
NOKUT avviser ansvar
Laserklinikken har klagd på kravet om at det skal registreres et selskap, uten at man kunne søke om godkjennelse først, men NOKUT har i en mail fraskrevet seg ansvaret for problemene som Laserklinikken og andre opplever. NOKUT svarer slik:

« Det er altså ikke NOKUT som krever at et firma stiftes i tilknytning til søknaden
og at det må opprettes et styre. Hvis bestemmelsen skal endres, må det skje gjennom et stortingsvedtak.»

”Premature søknader”
Av mailvekslingen mellom NOKUT og Laserklinikken, skriver NOKUT blant annet:
“Premature søknader fører til unødig bruk av offentlige midler”.

Anne Harila i Laserklinikken fnyser av det hun mener både er stivbent og arrogant holdning og standpunkt fra det statlige organet, som er underlagt Undervisningsdepartementet:

– Bruk av betegnelsen “premature søknader” er helt nytt for meg, og jeg har 40 år bak meg med hyppig kontakt med det offentlige. “Premature hjelpen” burde i alle fall gjøre det mulig å sende inn søknad uten organisasjonsnummer. Søknader medfører store kostnader både for registrering og for regnskapsplikt, og dersom søknader ikke fører til godkjenning, vil det også koste dyrt med et avviklingsregnskap for å legge ned en driftsløs bedrift som egentlig kun eksisterte på et papir i tilknytning til å få lov å sende en søknad.

– NOKUT driver med å godkjenne fagskoler og burde i det minste vite at krav til organisasjons nummer og styremedlemmer medfører kostnader for et ikke eksisterende fagskoletilbud når søknader sendes inn, sier Harila.

Laserklinikken gir opp

Etter to mislykkede søknader til NOKUT, kaster Laserklinikken kortene:
– Nei, vi skal ikke skolere noen til laserterapauter her i landet i alle fall. Vi vil finne en løsning via andre land hvor man ikke har godkjenningsorgan som slår knockout før man i det hele tatt får godkjenning for virksomheten. Vi har fått nok av NOKUT, sier Anne Harila.
Laserklinikken har fått gjennomført en juridisk vurdering av ordningen om å kreve organisasjonsnummer for å kunne søke om å få godkjent en fagskole. Den konkluderer med at NOKUT trolig ikke har juridisk dekning i lovverket for en slik praksis.

NOKUT svarer
Seksjonssjef Bjørn R. Stensby ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) svarer slik på kritikken frå Laserklinikken:

– NOKUT er satt til å vurdere om skoler eller potensielle skoler oppfyller kravene, ikke til å vurdere om det er mulig for dem i fremtiden å oppfylle kravene. Slik må det være, hvis man skal sette studentenes vilkår fremfor skolene, sier Stensby.

– Hvorfor krever NOKUT organisasjonsnummer av søkere som ønsker å åpne fagskoler?
– NOKUT krever ikke at skoler som ønsker å få godkjent fagskoleutdanning har organisasjonsnummer. Kravet om organisasjonsnummer henger sammen med bestemmelsene om at et styre på minst fem medlemmer skal være ansvarlig for en fagskoleutdanning. NOKUT stiller derimot ikke krav om at en fagskole må være et aksjeselskap.

– Er det ikke en gal tolkning av loven også å la den omfatte ”søkere på godkjent fagskoleutdanning”, slik NOKUT gjør ?
– Nei. Styret er ansvarlig overfor NOKUT. Det er ikke noe NOKUT kan velge å se bort fra. Det er også et krav i enhetsregisterloven, skal dette være registrert i registeret.
– Vi er satt til å sikre at kravene til fagskoleutdanninger er oppfylt, men det er ikke et opprinnelig krav fra NOKUT. Det følger av loven.
– Det er tilbyderne av godkjent fagskoleutdanning og ikke søkerne på godkjent fagskoleutdanning som skal være registrert i Enhetsregistret.

– Er krav om organisasjonsnummer/styre for godkjennelse viktigere enn den fagskolen som det reelt søkes om å få godkjent ?
– Det er styret som er det ansvarlige organet for fagskolen. Det er de som reelt søker og står ansvarlig overfor NOKUT. Det er helt sentralt for NOKUT å vite hvem som søker.

– Er mulighetene for å få gjennomslag for en søknad om fagskole rimelig, når halvparten av søkerne får avslag?
– NOKUTs bestemmelser er utviklet i samråd med sektoren, med utgangspunkt i fagskoleloven og tilhørende forskrifter. Formålet med fagskoleloven er å sikre høy kvalitet på utdanningene og studentenes vilkår. Alle faglige vurderinger gjøres av sakkyndige. Det vil si eksperter på det felt som vurderes.

– Vurderer NOKUT kostnader som blir pålagt planlaget virksomheter som følge av krav om organisasjonsnummer?

– NOKUT vurderer ikke kostnader, men gir råd om hva slags organisasjonsformer som fyller kravene til registrering av et styre i Enhetsregisteret. Det er likevel viktig å understreke at det å drive fagskole er en omfattende virksomhet, som krever solid og profesjonell skoledrift, fra styre til undervisingspersonell og administrativt tilsatte. Det er derfor ikke urimelig at en aktør som ønsker å starte fagskole må kunne håndtere kostnader knyttet til selve driften av organisasjonen.

– NOKUT bruker begrepet ”premature søknader” i svaret til Laserklinikken. Viser NOKUT med et slikt ordvalg respekt for søkerne?

– Laser Medical Academy AS fikk varsel om karantene første gang de søkte. Dette fordi det var så store mangler ved søknaden at de, hvis de hadde satt seg godt nok inn i de kravene som stilles til en søker som ønsker å få godkjent en fagskoleutdanning, burde ha forstått at søknaden ikke kunne godkjennes. Det gjør søknaden prematur. Ordvalget er etter vår oppfatning presist. Det er en beskrivelse av de faktiske forhold og ikke et uttrykk for manglende respekt.

-Hvorfor ble Laserklinikkens andre søknad med organisasjonsnummer også avvist av NOKUT for behandling?

– Den andre søknaden ble avslått, ikke avvist. I tillegg ble Laserklinikken ilagt karantene frem til februar 2014. Avslaget og karantenen ble gitt fordi skolen sendte inn en søknad, uten at flere av manglene som ble påpekt i første søknad, da de fikk karantenevarsel, var rettet opp.

FAKTA OM NOKUT:
NOKUT har ansvar for å godkjenne all fagskoleutdanning i Norge. Kun tilbud som er godkjent av NOKUT kan kalles fagskoleutdanninger. Skoler som har godkjente fagskoletilbud kan kalle seg fagskoler.
Godkjenningsordningens formål er å sikre studenter i fagskoleutdanning tilfredsstillende utdanning og vilkår, og bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i fagskoleutdanningen. I tillegg til å vurdere selve utdanningen, vurderer NOKUT også om tilbyder har tilfredsstillende styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring.
Kilde: NOKUT

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.