Suksess med psykolog i kommunen

0
376
psykolog

​Et av målene for Helsedirektoratets rekrutteringstilskudd for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er at psykologene skal inngå i tverrfaglig samarbeid med relevante aktører i kommunen.

Osterøy kommune har mottatt rekrutteringstilskudd og ansatt psykolog i tilknytning til det tverrfaglige tilbudet «Familiens hus». Det er de godt fornøyd med: – Vi ønsket å jobbe mer tverrfaglig, forebyggende og systemrettet. Erfaring fra tverrfaglig samarbeid er nøkkelkompetanse, forteller Vibeche Furrebøe Levsen, leder for Familiens hus i Osterøy kommune.

 

Psykolog

– Tverrfagligheten og kompetanseutveksling mellom ulike profesjoner er nettopp det vi ønsker å stimulere til. Det vil gjøre helheten i den kommunale helse- og omsorgstjenestene bedre, sier Anette Mjelde, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

– Vi så at vi hadde flere oppgaver hvor vi hadde behov for psykologkompetanse i Barnevernet, PPT, skole og barnehage, i tillegg til på individnivå. Vi ønsket å dele på denne kompetansen i en samlet tjeneste i Familiens Hus, sier Levsen.

I Osterøy består Familiens Hus av barnevernstjenesten og PPT, samt Tverrfaglig tjeneste som er et lavterskeltilbud som skal hjelpe familier, barn og ungdom med rådgivning, samtaler, terapi og praktisk hjelp i hjemmet.

Familiens hus har tjenester rettet mot barn og unge, men også voksne som er foreldre eller i annen relasjon til barn. –Den beste hjelpen til et barn kan være å veilede foreldrene og andre voksne, sier Levsen.

 

Tverrfaglighet er et suksesskriterium

– Vi opplevde at tverrfaglighet i arbeidet var et fortrinn i rekrutteringsprosessen, sier Levsen om hvordan en mindre kommune som Osterøy gikk frem for å rekruttere en psykolog.

– Vi opplever at psykologen kommer i et godt fellesskap med gode faglige diskusjoner i Tverrfaglig tjeneste, forklarer Levsen videre. Fordelingen av oppgaver i den tverrfaglige tjenesten gjøres slik at hele tjenesten sitter sammen og fordeler saker. Familiens Hus i Osterøy har tverrfaglig samarbeid som et suksesskriterium.

– Utgangspunktet vårt er hvem som best kan hjelpe barnet eller familien, sier Levsen. Det er ikke én fagprofesjon som har monopol på å hjelpe, men hjelperne velges ut i fra behovet for kompetanse. Det er viktig at psykologkompetansen brukes best mulig og at psykologen kan benyttes i ulike roller etter behov.

 

Dekker både samfunnsrettet og individrettet arbeid

– Det er et mål for denne tilskuddsordningen at psykologstillingen utformes slik at kompetansen så langt som mulig omfatter hele spennet fra samfunnsrettet til individrettet arbeid, sier Anette Mjelde.

Rekrutteringstilskuddet til psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har eksistert siden 2009. Ordningen ble evaluert og utvidet i 2013. I 2015 er tilskuddsordningen på totalt 100 millioner kroner.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha.no) gjennomfører på oppdrag fra Helsedirektoratet nettverkssamlinger for psykologene som er ansatt gjennom rekrutteringstilskuddet.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.