Tasigna god mot kronisk laukemi

0
184
Taisgna mot laukemi
Tasigna god mot kronisk laukemi

Ved årets europeiske hematologikongress EHA ble det presentert data fra en studie som omfatter mer enn 1 000 europeiske pasienter med kronisk myelogen leukemi. Norske pasienter deltok også i studien.
Resultatene viser at kun 0,6 prosent av nydiagnostiserte pasienter (6 av 1 000) fikk sykdomsprogresjon til mer alvorlige faser ved førstelinjebehandling med Tasigna. Dette er lavere enn det man har sett i studier med Glivec hvor mer enn 4 prosent av pasientene progredierer, noe som støtter bruken av Tasigna som førstelinjebehandling.

Tasigna
– Dette er viktig kunnskap for den individuelle avveiningen man alltid må gjøre, vedrørende primærbehandlingen ved nydiagnostisert KML i kronisk fase, kommenterer overlege dr. med. Tobias Gedde-Dahl, Avdeling for blodsykdommer, OUS – Rikshospitalet.
Den store europeiske ENEST1st studien gjøres på over 300 utprøvningssentre i 26 land og 14EUTOS-standardiserte laboratorier, som en nytte/risiko-vurdering av tyrosinkinasehemmeren Tasigna (nilotinib) som førstelinjebehandling ved nydiagnostisert KML.

Laukemi
Ved 18 måneder hadde nær 40 prosent av pasientene nådd MR4.0 /≤0.01%IS, studiens primære effektmål. Dataene viste en kraftig reduksjon av BCR-ABL, den genmutasjonen som forårsaker KML, hvilket betyr at mengden gjenværende leukemiceller er så lav at den nærmer seg grensen for hva som er mulig å måle med dagens teknologi. Dataene bekrefter den kliniske nytten av nilotinib som første medisinske behandling for nydiagnostiserte KLM-pasienter.

Molekylær respons
Resultatene i studien bekrefter betydningen av tidig molekylær respons da de som nådde BCR-ABL1IS ≤ 1% innen tre måneder i størst utstrekning nådde MR4.0 /≤0.01%IS ved senere tidspunkt. Etter 2 år hadde ingen av pasientene som ikke nådde BCR-ABL1IS ≤ 10% innen tre måneder, oppnådd MR4.0 /≤0.01%IS som var studiens primære effektmål.1
Efficacy and safety of frontline nilotinib in 1089 European patients (pts) with chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP): ENEST1st final analysis ble presentert av professor Andreas Hochhaus, Universitätsklinikum Jena, Tyskland. Hans kommentar til resultatene var følgende:
– These results show patients with BCR-ABL positive CML in chronic phase receiving first-line treatment with Tasigna achieved rapid and high rates of molecular response and had a very low rate of progression to advanced disease.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.