Tusen barn i familieråd i fjor

0
306

Familieråd legger til rette for brukermedvirkning i praksis. Det handler om barnas behov og å mobilisere nettverket rundt barnet.  Rapporten «Kunnskapsstatus om familieråd, erfaringer og effekter» gir en oppdatering på familieråd og et samlet kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av familieråd i Norge. Den er utarbeidet av Uni Research Helse på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og presenteres denne uken hos Bufdir og i Bufetat region sør. Rapporten er sentral for hvordan direktoratet skal jobbe videre med familieråd så det treffer praksisfeltet på en best mulig måte.

Familieråd gir økt medvirkning og bidrar til bedre samhold

Gjennom familieråd blir barn og unge sett på som viktige kunnskapsbærere i eget liv. De skal bli hørt og tatt med når det tas viktige beslutninger som angår dem, og et viktig prinsipp er at de medvirker gjennom hele prosessen.

Kunnskapsstatusen viser at et betydelig flertall av de som deltar i familieråd har positive erfaringer. For barna er det viktigste at alle møtes for deres skyld og at de blir sett og hørt innenfor en positiv atmosfære. Det er også viktig at informasjon og diskusjon ikke bare er problemrelatert, og at alle er godt informert om hva et familieråd innebærer. Funn i rapporten viser også at familieråd er viktig for å gi økt innflytelse over beslutninger for eget liv og å bli behandlet med respekt.

For familiene er familieråd med på å bedre relasjoner og kommunikasjon mellom familiemedlemmer og bidrar til økt samhold og styrket familiebånd.

Fosterhjem i slekt og nettverk

I Bufetat arbeides det aktivt med å benytte familieråd i fosterhjemsrekruttering, noe som resulterte i at det i 2014 ble gjennomført over 200 familieråd for å finne fosterhjem.

Rapporten viser bred forskningsstøtte for at familieråd øker sannsynligheten for plasseringer hos slekt og nettverk, og at familieråd også øker sannsynligheten for tilbakeføring til familien, enten til foreldre eller andre i slekten.

I løpet av året ferdigstilles forskningsprosjektet «Bruk av familieråd i fosterhjemsarbeid» i regi av RKBU-nord. Forskningsresultatene vil bli presentert på en konferanse november 2015.

Familieråd i akuttplasseringer

Flere regioner har kommet i gang med å bruke familieråd for å se om det er mulig å forhindre akuttplasseringer. Arbeidsmåten benyttes også når barn allerede er plassert for å se om det finnes løsninger i slekt eller nettverk. Over 150 familieråd er avholdt i forhold til saker på akutt- og på institusjon så langt. Utprøvinger fortsetter i 2015, men det er behov for forskningsbasert evaluering av familieråd brukt i denne type saker. 

Behov for mer forskning

Kunnskapsstatusen som presenteres denne uken sammenfatter den eksisterende internasjonale forskningskunnskapen som foreligger om effekter av familieråd og om deltakernes erfaringer. I tillegg identifiseres behov for ytterligere eller ny og oppdatert forskning.

Rapporten viser også at når familieråd implementeres i andre tjenester enn barnevern, bør det systematisk innhentes erfaring og virkninger gjennom forskning og evaluering. For en fortløpende evaluering av familierådspraksis anbefales det også i rapporten å inkludere bruk av familieråd i den nasjonale barnevernsstatistikken.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.