WHO frykter røde hunder i Norge

0
171
B84449708

Meslinger og rubella er sykdommer som kan utryddes ved høy vaksinasjonsdekning, fordi de bare smitter mellom mennesker.  WHO Europa har besluttet å eliminere meslinger og rubella innen 2015. For å nå dette målet må medlemslandene dokumentere at de ikke har sirkulerende smitte i befolkningen. For å forhindre slik smitte anbefales en vaksinasjonsdekning på minst 95 % for to doser med MMR-vaksine. Per 2013 oppfylte under halvparten av landene i WHOs Europaregion disse kravene.

Norge har holdt meslinger og rubella under kontroll i mange år, og hadde i 2013 ingen sirkulerende smitte i befolkningen. Årsaken til dette er en høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet. Enkelte fylker i Norge hadde likevel en lavere andel barn registrert med to doser MMR-vaksine enn det som er målsettingen.  WHO har uttrykt bekymring for dette i et brev til den norske helse- og omsorgsministeren.

Mulige årsaker til lave dekningstall

Tekniske utfordringer

Det kan i noen tilfeller være problemer med den tekniske kommunikasjonen mellom lokale journalsystemer og det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK).  Dette kan medføre at vaksiner som er gitt og registrert i journalsystemet ikke blir overført til SYSVAK, og fremkommer i registeret som en manglende vaksine.

Mangelfull etterregistrering

Vaksiner som er gitt i utlandet skal etterregistreres i SYSVAK. Manglende etterregistrering gir lavere dekningstall enn det som er reell vaksinasjonsdekning.

Feil i nevneren

Økt mobilitet i befolkningen kan være en utfordring for enkelte kommuner og bydeler. Det kan dreie seg om barn som ifølge Folkeregisteret er bosatt et sted, men som likevel ikke oppholder seg der.  Barn som flytter ut av landet før de har fått de anbefalte vaksinene vil regnes med i statistikken dersom flyttingen ikke er registrert. Dette kan igjen føre til lavere dekningstall for barn i Norge enn det som er reelt.

Manglende vaksinering

Mangelfull vaksinering kan skyldes medisinske kontraindikasjoner, vaksineskepsis, forglemmelser og manglende tilbud. En særlig utfordring er knyttet til barn som flytter til Norge. Siden disse ofte skal tilbys vaksiner i høyere alder enn det som er anbefalt i det norske programmet, er det en fare for at de ikke blir fanget opp.

Variasjon mellom nasjonal dekningsstatistikk og WHO-tall

Det er et avvik mellom WHOs beregning av vaksinasjonsdekningen i Norge og den årlige, norske dekningsstatistikken. Dette skyldes at WHO baserer sin vurdering på hvor stor andel barn som har fått to doser MMR-vaksine. I det norske systemet har større barn som nylig har fått MMR-vaksine blitt ansett å ha beskyttelse mot sykdom. Dermed har de blitt regnet som fullvaksinerte i den årlige statistikken over vaksinasjonsdekning blant 16-åringer selv om de kun har fått en dose. Folkehelseinstituttet vurderer nå å endre praksis for publisering av dekningsstatistikken for denne vaksinen.

Direkte sammenlikning av dekningsgrad mellom WHOs medlemsland kan være utfordrende, fordi medlemslandene beregner vaksinasjonsdekning på forskjellige måter. De ulike registrerings- og beregningsmodellene kan medføre både en under- og en overestimering i forhold til reell dekningsgrad. De norske tallene baseres på registreringer på enkeltindivider (unike på fødselsnummer) og er derfor minimumstall.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.