Siste innlegg

Fritt behandlingsvalg

Ordningen med fritt sykehusvalg vil si at pasienter kan velge hvor de ønsker å motta behandlingen de trenger.

Det kan velges mellom offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder som har avtale med det offentlige og private behandlingssteder som har avtale med Helfo.

Det offentlige tar regningen, og pasientens rettigheter er de samme uansett hvilke behandlingsted man velger

Godkjenningsordningen ble innført i 2015 og omfatter:

  • Psykisk Helsevern
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Somatiske tjenester
  • Habilitering og rehabiliteringstjenester.

Utfyllende informasjon om behandlinssteder og ventetid finnes på Helsenorge sine nettsider

En godt offentlig helsevesen er en viktig velferdsgode

Slutt på fritt behandlingsvalg fra neste år?

Det varsles fra helseminister Ingvild Kjerkol (Arbeiderpartiet) at godkjenningsordningen Fritt Behandlingsvalg vil avvikles i 2023.

Men retten til å velge behandling blant de offentlige sykehus og behandlingssteder som har avtale med de ulike regionale helseforetakene vil bestå.

Avviklingen av ordningen begrunnes med at den ikke har fungert godt nok og at den har ført til at kommunene har fått mange nye pasientgrupper med ulike behov å forholde seg til.

Og dette har ikke kommunene blitt rustet godt nok til.

Konsekvenser slutt på fritt behandlingsvalg

Dårligere behandling, dårligere pasientopplevelse, lengre ventetid og svekket tilbud kan ble konsekvenser av dette forslaget fra vår helseminister.

Helseforetak i Norge

Norge har 4 regionale helseforetak.

Et helseforetak er en norsk statlig virksomhet som eies av et regionalt helseforetak.

Et helseforetak yter spesialisthelsetjenester, forskning, undervisning og andre tjenester som hører naturlig innunder dette. Virksomheten til hvert enkelt helseforetak reguleres av helseforetaksloven fra 2001.

Fritt behandlingsvalg ble innført i 2015 – nå står det i fare for å bli avviklet